ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Criterii pentru acordarea gradației de merit – 1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv- educativă – ponderea 80%:

prof. Gelu Furtuna

Inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014. Fișa în baza căreia se realizează evaluarea se elaborează, ținându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, de către inspectoratul școlar, respectiv de către Ministerul Educației Naționale pentru personalul didactic de predare și de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar, palatele și cluburile copiilor, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.

1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv- educativă - ponderea 80%:

a) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor în atingerea obiectivelor/competențelor specifice impuse de curriculumul școlar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări și examene naționale de sfârșit de ciclu, rezultate obținute cu clasa și individual la disciplinele de specialitate din învățământul vocațional;

b) inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice disciplinei, existente în unitatea de învățământ;

c) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiade școlare și/sau concursuri de profil, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale la faza județeană și a municipiului București/interjudețeană/națională/internațională, desfășurate în coordonarea și/sau finanțarea Ministerului Educației Naționale;

d) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive incluse în Calendarul activităților educative naționale/regionale elaborate de Ministerul Educației Naționale, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale;

e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare, fazele județene, interjudețene, naționale și internaționale, incluse în programul de activități și în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației Naționale;

f) organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național sau regional/interjudețean; organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel internațional, național ori regional/interjudețean incluse în programul de activități și în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației Naționale, certificate prin diplome sau adeverințe;

g) activitatea și rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu dificultăți de învățare, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;

h) activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de inspectoratul școlar;

i) activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară;

j) crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de Ministerul Educației Naționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *