ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Criterii pentru acordarea gradației de merit – 2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială – ponderea 10%:

a) elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale școlare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației Naționale, după caz; cărți în domeniul educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe școlare pentru discipline opționale noi, însoțite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opțional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul școlar;

b) elaborarea de cărți și lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învățământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/județean/național/internațional, participarea cu comunicări la simpozioane naționale și/sau internaționale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuția la cercetări științifice în specialitate sau în domeniul problematicii învățământului și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ISSN;

d) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, membru în comisia națională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

e) activitatea desfășurată, în urma solicitării Ministerului Educației Naționale, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ și în comisiile naționale de specialitate/control.

3. Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:

a) proiecte europene, proiecte internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;

b) proiecte elaborate și implementate în baza prevederilor Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate și portofoliul personal.

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională - ponderea 5%:

a) atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, programe și proiecte educaționale, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având ca efect creșterea calității instituției și a procesului de predare-învățare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *