ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Proiect de disciplină opțională de tip integrat

ARGUMENT

Fără doar și poate formația mea de profesor de istorie-geografie a stat la baza conceperii acestei proiect de disciplină opţională din Curiculumul la Decizia Școlii. Prin implicarea voluntară a colegilor, profesori de discipline din alte arii curriculare, am reușit să implementăm disciplina opționaă de tip integrat Etnogeografie în cadrul CDȘ-ului la clasa a VIII-a de la Școala Gimanzială Dorna Arini, începând cu anul școlar 2018-2019.

Disciplina opțională propusă are următoarele atuuri:

 • valorifică competențele specifice disciplinelor dim ariile curiculare Limbă și Comunicare, Om și sociatate, Desen și Arte, studiate în anii școlari precedenți;
 • reduce prin sistematizare și consolidare impactul cu „avalanșa” de informații noi;
 • favorizează formarea unei identități etnice/naționale solide în lumea tot mai cosmopolită și globalizată actuală;
 • este adaptată și actualizată permanent pentru atingerea competențelor specifice; 
 • resursa bibliografică de înaltă clasă folosită și anume Atlasul Istorico-Geografic al României, realizat de Academia Română,  prin Institutul de Geografie, în anul 1996.

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

Repere spațiale.

Competenţe specificeConţinuturi
Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport cartografic Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor țării ca întreg. Utilizarea semnelor onvenţionale Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al țăriiPoziția geografică a României. Trepte și unități de relief. Elemente de hidronimie. Rețeaua de orașe a României. Regiunile istorice și județele. Municipiul București-capitala țării și regiunea  înconjurătoare.

Repere etnice

Competenţe specificeConţinuturi
Utilizarea termenilor specifici cronologiei în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală; Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei Relatarea unui fapt istoric utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice pe baza surselor istorice; Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabileCronologia istoriei naționale. Vatra de locuire românească. Ocupații de bază mai vechi și mai noi. Români vestiți  (cel puțin doi pe domeniile politic, militar, economic, cultural, științific Portul popular.  Casa țărănească.

VALORI ŞI ATITUDINI

 • respect faţă de diversitatea etnică, confesională, culturală a locuitorilor României;
 • evaluarea corectă a potențialului natural, uman și economic actual al României;
 • încredere în sine şi în ceilalţi;
 • asumarea responsabilităţii opiniei și faptelor personale;
 • gândire critică şi flexibilă
 • implicare civică în viaţa comunităţii

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 • alcătuirea unor liste de termeni pe o temă dată;
 • completarea suporturilor cartografice de tip hartă mută;
 • exerciţii de argumentare pe teme de istorie contrafacuală;
 • desen de reproducere după model (cazul portului popular și casei țărărnești)
 • dezbaterea unor cazuri preluate din mass-media referitoare la diversitatea locuitorilor României;
 • invitarea unor reprezentanţi ai minorităților etnice și confesionale în cadrul activităţilor din clasă
 • vizitarea unor obiective culturale și instituţii ale statului, cunoaşterea proiectelor şi a tipurilor de activitate ale acestora;
 • participarea cu diverse lucrări la activitățile extracurriculare din cadrul școlii și la concursuri tematice la nivel local, județan și național;

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Procesul de evaluare va pune accent pe:

 • corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de programa propusă ;
 • valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev;
 • recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite în contexte non-formale sau informale;
 • utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare.

MODEL DE ACTIVIATE

Fișa de lucru îmbină activități de învățare specifice ariei curriculară Om și Societate (disciplinele Istorie și Geografie) cu activități de învățare specifice ariei curriculară Limbă și comunicare ( disciplina Limba și literatura Română).

Fișă de lucru Poziția geografică a României

Era odată, ca niciodată, o vreme în care toate paralelele erau niște fete sprințare și harnice și toate meridianele erau niște feciori voinici și chibzuiți. Într-o zi de Duminică, zi de sărbătoare, era zarvă mare cu atâția feciori și fete care-și căutau de treabă. Dumnezeu a hotărât atunci să feciorii și fetele să nu mai umble hai-hui și să se așeze la casa lor.

Pe când umbla pe meleagurile noastre, cum necum, meridianului 25° longitudine estică i-au căzut cu tronc două fete, cea de 45° latitudine nordică și vecina ei de la miazănoapte, cea de 46° latitudine nordică.

Și cum stătea la taifas cu ele, el zice: E vremea să-mi aleg pe una dintre voi. La intresecția noastră va fi centrul matematic al unei țări frumoase de unde veți alege o coroană, o salbă și o centură! Să-mi spuneți deîndată ce părere aveți?

Prima, plină de fală zise: - Nu mai îmi văd capul de treabă! Împart emisfera nordică în două jumătăți, aduc clima temperată în atătea țări, străbat câmpii fertile, munți înalți, mări și oceane adânci.  Mi-aș dori să fiu în centrul unei țări mari, cu conducători puternici, care să-mi dea o coroană de aur cu nestemate, o salbă de smaralde și o centură din mătasea cea mai fină.

A doua, mai smerită, zise: - Eu m-am născut în sudul Transilvaniei și harnică-s de felul meu. Aduc și eu clima temperată în multe țări, străbat și eu multe meleaguri la fel ca vecina mea din miazăzi.  Mi-aș dori să rămân acasă, în Transilvania, în centrul unei țări mai mici, cu o coroană de munți, cu o salbă de orașe-tărguri și cu o apă mare la centură.

Auzind acestea și fără să mai stea pe gânduri, fecioarul a cuprins-o pe fata din Transilvania și a zis: - Cu tine mă cunun pentru că nu ai cerut bogății pentru tine ci pentru țara ta! Casa noastră va fi acolo, în Transilvania iar țara se va chema România.. Cele patru anotimpuri, bogățiile cerute de tine, dragostea de țară, felul nostru de a fi  vor fi darul nostru pentru români.

Exemple de activități de învățare:

Identificați, pe baza textului, termenii geografici.  Precizați înțelesul acestora.

Precizați înțelesul termenilor și expresiilor marcate în text cu caractere italice.

Argumentați urmăatoarele afirmații:

Transilvania este importantă pentru toți locuitorii ei, inclusiv etnicii maghiari și germani.

Multe din marile evenimente din istoria românilor nu ar fi existat fără Transilvania!

prof. Cernușcă Cezar,

Școala Gimnazială Dorna Arini, jud. Suceava

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *