ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943SPECIFICUL JOCULUI DIDACTIC ÎN CICLUL PREȘCOLAR

 1. Conceptul de joc didactic

Preocupările specialiștilor din diverse domenii orientate spre problematica jocului didactic sunt concretizate în studii moderne de psihologia dezvoltării, pedagogie preșcolară, psihosociologie. Rezultatele cercetărilor conduc la înțelegerea valențelor complexe ale conduitei ludice și susțin cu argument specifice faptul că, în copilăria mică și mijlocie, jocul constituie tipul fundamental de activitatea, adică forma de activitatea care determină dezvoltarea psihică prin antrenarea psihomotorie, senzorială, intelectuală și afectivă. Vârsta copilăriei timpurii, etapa preșcolarității, este perioada în care are loc o explozie a achizițiilor psihocomportamentale care vor influența în mare măsură nivelul de adaptare și integrare a copilului în fazele următoare ale evoluției și dezvoltării lui. Este vârsta care se remarcă printr-o spectaculoasă dezvoltare și diversificare a preocupărilor pentru joc, pe fondul achizițiilor majore ale copilului în planul capacităților psihologice, vârsta în care se conturează primele elemente ale conștiinței de sine, ale socializării, este perioada apariției competențelor, a descoperirilor.  

În Dicționarul praxiologic de pedagogie, jocul didactic este definit ca o metodă folosită în scopul instruirii, educării și formării preșcolarilor și școlarilor mici, formă fundamental de activitatea didactică, mijloc de realizarea a educației  copiilor mici. Jocul didactic permite realizarea de obiective corespunzătoare educației intelectuale, morale, estetice, fizice, tehnologice etc. într-o atmosferă destinsă, relaxantă, caracterizată de bună dispoziție și de bucurie.

Datorită accesibilității sale, jocul didactic se situează printer metodele care dezvoltă activități antrenante și motivante și poate fi utilizat cu ușurință pentru că imprimă un character interactive activităților educaționale.

Prin intermediul jocului didactic, cadrele didactice sunt preocupate de monitorizarea cunoștințelor preșcolarilor, de consolidarea acestora, antrenându-le și valorificându-le capacitățile inventive/ creatoare. Pe parcursul oricărui scenariu, jocul didactic se regăsește în structura metodologiei utilizate și aduce, de cele mai multe ori, beneficii măsurabile în favoarea copiilor participanți.

Termenul „didactic” asociat jocului accentuează component instructivă a activității și evidențiază faptul că aceste este organizat ca să ajungă la finalități de natură informativă și formativă specifice procesului de învățământ.

Jocul didactic are scopul să-i instruiască pe copii, să le consolideze cunoștințele despre lumea înconjurătoare. Chiar dacă jocul didactic este un mijloc de instruire, elementul distractiv nu trebuie să lipsească, aceste se îmbinăm foarte bine cu procesul instructiv-educativ. Jocul favorizează angajarea afectiv-atitudinală a copilului, întrecerea cu sine, dorința de autodepășire, care devin acute în contextual întrecerii cu ceilalți atunci când jocul este colectiv.

În cadrul jocului didactic se dezvoltă capacitatea de concentrare  a atenției prin rezolvarea sarcinilor didactice complexe  și respectarea regulilor stabilite la debutul jocurilor. Jocul didactic urmărește să trezească interesul copiilor, să-i angajeze  deplin, să-i bucure. 

 1. Structura, metodologia, organizarea și desfășurarea jocului didactic 

Pregătirea cadrului didactic pentru desfășurarea activității de joc didactic este o sarcină important, care implică o maximă responsabilitate în reușita fiecărui joc didactic:

 • pregătirea cu caracter permanent și de perspectivă, care presupune documentarea, planificarea, pregătirea mijloacelor didactice cu caracter distributiv și demonstrative, toate correlate cu tema zilei, a săptămânii, a proiectului thematic și cu tema anuală de studiu;
 • pregătirea curentă, cu caracter intensiv, pentru alegerea jocului didactic în raport cu scopul urmărit în realizarea obiectivelor specifice tuturor domeniilor experimentale, întocmirea planului de activitate. 

În cadrul activităților didactice, cadrul didactic își poate alege ca mijloc de învățământ metoda jocului didactic, pentru ca elevii să dobândească anumite cunoștințe, abilități, capacități, competențe, comportamente etc. Esența și specificul jocului didactic constă în întrepătrunderea și interacțiunea componentelor specifice.

Specificul jocului didactic este evidențiat de structura caracteristică, ca urmare a îmbinării originale și obligatorii a celor cinci componente definitorii într-un tot funcțional, iar acestea sunt:

 • scopul didactic;
 • sarcina didactică;
 • conținutul jocului didactic;
 • regulile jocului didactic;
 • elementele de joc;
 • materialul didactic. 

Anticiparea demersului formative constituie o important componentă a organizării și desfășurării jocului didactic. Buna derulare a acestuia se realizează prin respectarea metodologiei organizării și desfășurării jocului didactic și se raportează la mai multe etape: organizarea jocului, desfășurarea jocului, încheierea jocului și evaluarea acestuia.

 • Organizarea jocului didactic cuprinde toate activitățile pe care le inițiază cadrul didactic pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a jocului. Educatorul se va preocupa de amenajarea mediului ambiental, respectiv, de amenajarea spațiului, de pegătirea materialelor în cazul jocurilor didactice cu material, adică de tot ceea ce permite crearea atmosferei necesare. Organizarea jocului presupune un complex de măsuri prealabile, care, în majoritatea cazurilor, sunt aceleași ca în orice altă activitatea, și anume: aranjarea mobilierului, pregătirea materialului didactic necesar, adunarea copiilor și așezarea lor după cerințele jocului.
 • Desfășurarea jocului didactic face referire la succesiunea de secvențe prin care se realizează punerea în practică a jocului. Aceasta este etapa cea mai important din joc, deoarece acum copiii desfășoară activitățile prevăzute. Raportul dintre implicarea și performanțele obținute de elevi la sfârșitul jocului demonstrează gradul de înțelegere, nivelul de asimilare al conținuturilor.

Desfășurarea jocului didactic cuprinde următoarele secvențe:

 • introducerea în joc;
 • anunțarea titlului jocului didactic și a scopului acestuia;
 • prezentarea materialului didactic;
 • explicarea jocului didactic;
 • fixarea regulilor de joc;
 • executarea jocului didactic;
 • complicarea jocului, introducerea unor noi variante.
 • Încheierea jocului didactic reprezintă un moment scurt în care elevii trebuie să părăsească atmosfera plăcută a jocului didactic și să se pregătească pentru evaluare. Încheierea jocului didactic se face în strânsă legătură cu conținutul acestuia și cu materialul folosit ca să obținem adeziunea copiilor și asupra acestuia moment al activității. Cu acestea, se urmărește păstrarea atmosferei de voie bună și satisfacție a tuturor copiilor.
 • Evaluarea jocului didactic este momentul final al jocului, în care cadrul didactic invită elevii la reflecție asupra activității susținute și, împreună cu aceștia, formulează concluziile asupra modului în care s-a desfășurat jocul didactic, în care elevii și-au realizat sarcinile didactice, au obținut rezultatele, au respectat regulamentul.

Organizarea și desfășurarea cu succes a unui joc didactic îi permite elevului să participe cu toată ființa la acestea și să realizeze astfel o învățare autentică, activă, centrată pe el. Pe măsura implicării în cât mai multe jocuri didactice, copiii vor înțelege că participarea la joc presupune nu doar distracție și divertisment, ci și spirit disciplinat, capacitate de cooperare, respect pentru partener, putere de stăpânire, acceptare de sine și de ceilalți, rezolvare corectă de sarcini, asumare de roluri.

Bibliografie: 

 1. Catalano H., Albulescu I., (2019), Didactica jocurilor, București, Editura Didactică și Pedagogică;
 2. Catalano H., Albulescu I., (2018), Pedagogia jocului și a activităților ludice, București, Editura Didactică și Pedagogică;
 3. Ștefănescu C., (2009), Didactica activității instructiv-educative în grădiniță, Focșani, Ed. Terra.

Aplicație:

Domeniul științe

Cunoașterea mediului

Grupa: Mijlocie

Joc didactic: Culorile anotimpurilor 

Scop: consolidarea cunoștințelor despre anotimpuri; asocierea culorilor reprezentative fiecărui anotimp

Sarcina didactică: identificarea caracteristicilor representative ale fiecărui anotimp și folosirea culorii potrivite în joc

Elementele de joc: aplauzele, cutia cu surprize

Regulile jocului: fiecare copil va extrage un jeton din cutia cu surprize și va încerca să recunoască caracteristici unui anotimp prezentat în imagine; în cazul unui răspuns correct, echipa sa va primi cinci picături de culoare

Materialele de joc: cutia cu surprize ce conține jetoane cu caracteristici ale anotimpurilor, ecusoane colorate în funcție de anotimp, sticle cu apă pentru fiecare echipă, pipette, colorant alimentar

Organizarea jocului: copiii sunt împărțiți în patru grupe, fiecare dintre ele având numele unui anotimp

Desfășurarea jocului:

 1. Momentul organizatoric: se asigură condițiile optime unei bune desfășurări a activității de cunoașterea mediului; se așează mobilierul, se pregătesc materialele didactice necesare;
 1. Captarea atenției: se face printr-o ghicitoare despre anotimpul în care se desfășoară  jocul; copiii sunt întrebați dacă ar dori să joace un joc despre anotimpuri și culorile lor. Copiii își aleg un ecuson și sunt împărțiți în cele patru grupe. Fiecare poartă numele unui anotimp și primește un recipient cu apă și o pipetă;
 1. Anunțarea temei și a obiectivelor propuse: elevii sunt anunțați că la activitatea de cunoașterea mediului vor juca un joc și anume:„Culorile anotimpurilor”;
 1. Dirijarea activității: în această etapă a lecției se desfășoară jocul didactic având următoarele secvențe:
 • Introducerea în joc: se realizează prin crearea unei atmosfere favorabile, li se trezește interesul copiilor, așa că,   doamna educatoare le comunică preșcolarilor că la activitatea de cunoașterea mediului vor juca un joc despre anotimpuri și culorile specifice ale acestora.
 • Anunțarea jocului și a scopului/ obiectivele acestuia: în cea de-a treia etapă a activității a fost enunțat titlui activității/ jocului, așa că, în această secvență a jocului didactic se reia titlul și copiii sunt întrebați ce joc vor juca. După enunțarea titlului jocului: „Culorile anotimpurilor”, cadrul didactic anunță scopul acestuia joc, și anume: consolidarea caracteristicilor fiecărui anotimp în parte și asocierea culorilor reprezentative ale acestora;
 • Explicarea jocului: câte un copil din fiecare echipă vine în față și alege un jeton din cutia cu surprize; îl arată copiilor și numește caracteristica anotimpului de pe jeton; dacă răspunsul dat este corect, are voie să ia cu pipeta cinci picături de culoare ce corespunde anotimpului reprezentat și să le pună în sticluța echipei sale; va câștiga echipa care are apa din sticlă colorată cel mai intens;
 • Fixarea regulilor: se repetă regulile de către un copil din sala de grupă, așa putem verifica dacă preșcolarii au înțeles bine ce urmează să facă în desfășurarea jocului;
 • Jocul de probă: se invită un copil în fața grupei, extrage un jeton, denumește anotimpul, caracteristica și culoarea reprezentativă a acestuia;
 • Jocul propriu-zis:   jocul se desfășoară până când răspund și participă  toți copiii;
 1. Obținerea performanței:
 • Complicarea jocului/ Variante de joc: jocul va fi condus de către un reprezentant al fiecărei echipe. Aceste are voie să adreseze o întrebare unei echipe adverse, la alegere. Dacă răspunsul este correct, echipa va primi picături de culoare.
 • Încheierea jocului: copiii vor audia cântecul „Cântecul anotimpurilor”

Încheierea activității: se vor face aprecieri verbale asupra modului de rezolvare a sarcinilor didactice în desfășurarea jocului didactic și se vor împărți stimulente copiilor.

Prof.înv.primar Chitacu Violeta

Școala Gimnazială „Barbu Ștefănescu Delavrancea” Năruja, Vrancea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *