ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Competenţa cheie matematică

Autor: Prof. înv. primar, Timofte Anca Elena

Școala Gimnazială ”Constantin Teodorescu” Războieni

Competenţa reprezintă caracteristica unei persoane competente, cu potenţial, care are sau care poate obţine succesul, în sens restrâns acest cuvânt competenţă se foloseşte pentru o parte sau un element al competenţelor unei persoane.

Acest concept competenţă are definiţii variate. Spre exemplu, P. Perrenoud (1999) scria că este capacitatea de actualizare eficientă, determinată de tipul de situaţie, sprijinită de cunoştinţe, deşi este limitată la ele, iar De Landsheere (1986) considera că acestea nu sunt simple aplicări de capacităţi cognitive, afective sau psihomotorii, ci combinaţii variate a acestora în structuri dinamice, adaptabile unei situaţii particulare.

Șcοаlа еstе chеmаtă să οfеrе cοmpеtеnțе cаrе să rеprеzintе аchiziții intеgrаtе аlе еlеvilοr, cаrе să lе dеа pοsibilitаtеа să cunοаscă rеаlitаtеа în mοd cοncrеt, științific și еficiеnt. Şcoala urmăreşte pregătirea elevului pentru activitatea ulterioară, dezvoltarea competenţelor acestuia. Аcеst аnsаmblu intеgrаt dе cunοștințе, аbilități și аtitudini аdеcvаtе cοntеxtului dе cаrе аrе nеvοiе fiеcаrе individ pеntru implinirеа și dеzvοltаrеа pеrsοnаlă, pеntru cеtățеniа аctivă, pеntru incluziunеа sοciаlă și pеntru аngаjаrеа pе piаțа muncii, dеvin „cοmpеtеnțе chеiе” în viаțа dе аdult. Indiferent de modalitatea de abordare şi de clasificare a competenţelor, competenţa cheie matematică apare ca fiind de o importanţă crucială, atât pentru dezvoltarea personală armonioasă, cât şi pentru cariera viitoare a elevilor. De aceea, cum este de aşteptat, în documentele Uniunii Europene competenţa cheie matematică apare în acest moment ca o competenţă indispensabilă oricărei persoane care doreşte să se integreze în societate. Această competenţă este definită prin: cunoştinţe, deprinderi (în varianta franceză apare termenul de aptitudini conectat la termenul deprinderi) şi atitudini.

Competenţa cheie matematică este abilitatea de a dezvolta şi aplica gândirea matematică cu scopul de a rezolva probleme în situaţii cotidiene. Această competenţă se bazează pe importanţa matematicii pentru societate şi pentru individ, ca parte componentă a societăţii. Competenţa matematică implică, în diferite grade, abilitatea şi dorinţa de a utiliza concepte, reprezentări, modele matematice de a formula idei sau teorii, păreri personale.

În ultimele decenii a crescut considerabil interesul pentru utilizarea tehnologiei în educația matematică. Calitatea resurselor digitale și medierea profesorului la clasă sunt recunoscute ca fiind vitale pentru integrarea tehnologiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *