ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN VIAȚA ȘCOLII

Condiție a succesului școlar al elevului

                                                                       Diana Mihaela Merlău

                                                           Profesor Învățământ Primar 

                                                                      Școala Gimnazială Nr.46, București

FUNDAMENTE TEORETICE și PRACTICE ALE PARTENERIATULUI școală  FAMILIE

De ce este necesar ca școala și familia să colaboreze

Implicarea părinților în viața școlii reprezintă o parte importantă pentru calitatea educației, pentru un mediu sigur de învățare și de achiziții ale elevilor. Are beneficii majore în ceea ce privește comportarea copilului la școală  și la rezultatele sale școlare. Implicarea părinților în educația școlară este cea de acasă: pornind de la disciplina, la oferirea unui mediu familial stabil, la transmiterea valorii educației.

Educația de acasă nu trebuie separată de cea școlară. Este benefic pentru copil ca părinții să cunoască ce se întâmpla la școală  și ca profesorii să cunoască situația familială. Implicarea părinților în educația școlară a copilului înseamnă și sprijinul dat în realizarea sarcinilor școlare; oferirea de materiale alternative pentru a-i face munca de înțelegere, memorare și învățare mai simplă. Trebuie purtate discuții despre școală  cu copilul, interesul pentru activitățile școlare, materii, colegii de clasă.

În ceea ce privește colaborarea dintre părinți și profesori, sunt recomandate activități prin care părinții și profesorii să se cunoască și să colaboreze împreună spre binele copiilor.

Prin implicarea părinților în viața școlii se observă o îmbunătățire a frecvenței elevilor la școală, abilitați sociale mai bune, adaptarea mai bună la mediul școlar, un sentiment mai accentuat al competenței personale și eficienței în învățare, implicare mai mare în activități școlare, o importanță mai ridicată pentru educație.

Aspecte legislative ale implicării părinților în educația copiilor    

ROFUIP

Art.45. (1) Părinții/tutorii legali au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea de învățământ, în vederea realizării obiectivelor educaționale.

(2) Părinții/tutorii legali au obligația ca, cel puțin o data pe lună, să ia legătura cu învățătorul/ dirigintele pentru a cunoaște evoluția copilului lor.

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal sunt obligați, conform legii, să asigure frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu.

ROFUIP

Art.84 (5) Personalul din învățământ trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii, părinții/reprezentanții legali ai acestora.

(6) Personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natura să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.

(7) Personalului din învățământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum și agresarea verbală sau fizică a elevilor și/sau a colegilor.

Operaționalizarea mai clară a conceptelor de implicare și de participare a părinților (Feuerstein, 2000 și Desforges, 2003, apud Smith et al., 2007) permite diferențierea următoarelor aspecte:

- două tipuri de implicare a părinților și anume: spontană, care pornește de jos în sus, fata de cea planificată, de sus în jos. Cea din urmă se referă la intervenții sau programe construite cu scopul de a rezolva problema insuficientei participări sau absenței părinților;

- implicarea acasă - spre exemplu, o discuție acasă despre activitățile de la școală  și implicarea la școală, de exemplu, participarea părinților în activitățile școlii sau aspecte de organizare a activității școlare: comunicarea cu școala, relația școală  - părinți (Smith et al., 2007; Lambert 1985 apud Ho et al., 2011; Dor, 2013).

Încrederea este vitală pentru colaborare și reprezintă un factor important pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare. Încrederea între părinți și profesori poate fi abordată teoretic la diferite niveluri: individual, instituțional sau social.

Parteneriatul școală  - familie - comunitate reprezintă o problemă de actualitate identificată în diferite documente educaționale, atât în plan național, cât și internațional și de numeroase cercetări în domeniul educației. În țara noastră, Legea educației naționale nr.1\2011 arată că părinții sunt parteneri principali și beneficiari ai procesului de învățământ. Articolul 80 prevede că toate deciziile majore din învățământul preuniversitar să fie luate prin consultarea structurilor asociative reprezentative ale părinților. Legea Educației Naționale dă dreptul părinților să participe activ la conducerea unităților de învățământ, prin prezența în consiliul de administrație al școlii – a doi sau trei reprezentanți ai părinților, în funcție de mărimea școlii (Articolul 96). Părinții sunt implicați în realizarea ofertei educaționale la nivelul unității de învățământ, prin implicarea în organizarea programelor școală  după școală, dar și la stabilirea curriculumului la decizia școlii.

Avantajele pentru părinți, profesori și comunitate sunt relatate și în literatura de specialitate (Epstein, 2009) evidențiind importanta implicării părinților în viața școlii, având un rol deosebit în educația și dezvoltarea elevilor.

Implicarea părinților în viața propriilor copii are ca efect semnificativ o mai bună îndeplinire a cerințelor școlare, iar școala se dezvoltă. Pe plan școlar, se observă efecte directe asupra reducerii abandonului școlar, câștigul copiilor fiind de departe benefic. Acest lucru conduce la obținerea unor rezultate mai bune la școală și de asemenea, la înregistrarea unei rate de promovabilitate ridicată. De aici rezultă și șansa elevilor de a finaliza studiile într-un timp real și posibilitatea de acces la învățământul post-secundar, ca urmare a motivației pentru învățare și de valorizare a acestora.   

Bibliografie

  1. Agabrian, M. (2006). Școala, familia, comunitatea. Iași: Institutul European
  2. Basarab, A. (2015). Preluat pe 31 Martie 2019, de pe https://anatolbasarab.ro/scoala-spatiu-cultural-al-socializarii/
  3. Băran Pescaru, A. (2004). Parteneriat în educație: familie – școală – comunitate. București: Aramis Print
  4. Bochiș, E. (coord.) (2011). Familia și rolul ei în educarea familiei. Iași: Polirom

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *