ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – ETAPA JUDEŢEANĂ

Prof. DIMULESCU RODICA

Școala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” Orăștie, Hunedoara

Clasa a VIII-a.  Toate subiectele sunt obligatorii.

Timp de lucru: 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total: 120 de puncte.

 Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate:

SUBIECTUL I – Lectura 50 de puncte

  1.  

Priveghiuri lungi de toamnă. În sfeșnic lumânarea
Se luptă-n întuneric, tot scăpătându-și zarea, 
Precum se luptă somnul cu jalea ce te-apasă
În liniștea ploioasă


Deodată triste glasuri sporesc mocnita jale, 
Bat fâlfâiri greoaie deasupra casei tale…
Se face iar tăcere… — și te străbat fiorii:
Ne lasă și cocorii!

„Fugiți, fugiți departe, întârziate stoluri, 
Să nu v-apuce-n câmpuri înghețul de la poluri!”
Suspină trist în urmă, foșnindu-și frunza moartă, 
Salcâmul de la poartă…

(St. O. Iosif,  Salcâmul)

  •  

Salcâmul, era considerat (şi este încă, de unii oameni!) un simbol al veşniciei, un martor ocrotitor al iubirii, un simbol al tenacităţii şi longevităţii. Există multe legende legate de acest arbore printre care şi aceea referitoare la meşterul Hiram trimis de regele Tyrului la curtea lui Solomon pentru a conduce lucrările de zidire ale Templului. Legenda spune că Hiram, având în subordine 300.000 de lucrători-ucenici, care erau plătiţi în funcţie de gradul deţinut, a fost ucis de trei calfe nemulţumite, şi îngropat într-un loc ascuns, marcat de ei cu o ramură de salcâm. Evreii obişnuiau de altfel, să pună la capătul unui mormânt câte o ramură de salcâm exprimându-şi astfel credinţa în nemurire.

            O altă legendă, spune că atunci când Mântuitorul ISUS Se afla pe cruce şi Îşi dădea suflarea, TOT CE ERA VIU A FREMĂTAT... Copacii toţi au făcut un jurământ să plângă, să sufere după ISUS, şi să le slujească oamenilor dându-le o „energie purificatoare”. 

https://www.resursecrestine.ro/eseuri/122462/salcamul

a. Înţelegerea textului ficţional/nonficţional – 12 puncte

1. Transcrie două figuri de stil diferite din textul A şi precizează felul lor. 6 p.

2. Prezintă semnificația secvenței: TOT CE ERA VIU A FREMĂTAT, aşa cum reiese din textul B. 6 p

b. Scrierea despre textul ficţional/nonficţional – 30 de puncte

Scrie o compunere de 150-200 de cuvinte, în care să prezinţi modul de reflectare a realităţii în textul ficţional şi în textul nonficţional, în relaţie cu limbajul utilizat, valorificând exemple adecvate din ambele texte.

Redactarea răspunsului la punctul b) – 8 puncte: unitatea compoziţiei – 1 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 2 p.; coerenţa textului – 1 p.; ortografie – 2 p. (0-1 greşeli – 2 p.; 2-3 greşeli – 1 p.; de la 4 greşeli – 0 p.); punctuaţia – 1 p.; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 p.

SUBIECTUL al II-lea - Practica raţională şi funcţională a limbii 10 puncte

Redactează un text, de 100-150 de cuvinte, în care să-ţi exprimi opinia despre suferința interioară a eului contemplator în raport realitatea pe care o creionează moartea, valorificând mesajul ambelor texte.

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării 50 de puncte

1. Transcrie din textele date un cuvânt care să conțină un triftong și unul care să conțină un diftong descendent. 5 p.

2. Numeşte mijlocul de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: (casei) tale (textul A), nemurire (textul B). 5 p.

3. Explică rolul semnului exclamării în structura: „Fugiți, fugiți departe, întârziate stoluri,/ 
Să nu v-apuce-n câmpuri înghețul de la poluri!”
5 p.

4. Declină la numărul singular, articulat cu articol hotărât, substantivul salcâmul . 5 p.

5. Extrage, din textul B, două verbe la diateze diferite, precizându-le. 5 p.

6. Menționează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din structurile: Se face iar tăcere… — și te străbat fiorii; un simbol al tenacităţii. 5 p.

7. Construieşte o frază în care verbul „a face” să fie termen regent pentru o propoziţie subordonată subiectivă 5 p.

8. Scrie un enunț în care cuvântul și să aibă altă valoare morfologică decât în structurile: Ne lasă și cocorii; a fost ucis de trei calfe nemulţumite, şi îngropat într-un loc ascuns. 5 p.

9. Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din fragmentul: Există multe legende legate de acest arbore printre care şi aceea referitoare la meşterul Hiram 5 p.

10. Transcrie din textul A două propoziţii aflate în raport de coordonare prin joncțiune. 5p

CLASA A VIII-A

Barem de corectare şi de notare

SUBIECTUL I – Lectura ________ 50 de puncte

a. Înțelegerea textului ficțional/ nonficțional – 12 puncte

1. Identificarea şi numirea figurilor de stil: 6 p. (2 x 3 p.)

2. Evidenţierea detaliată a sintagmei supusă analizei: 6 p. (3 p. + 3 p.); explicație simplă, fără detalieri – 2 puncte (1 p. + 1 p.);

b. Scriere despre textul ficțional / nonficțional – 30 de puncte - Evidențierea detaliată, nuanţată a modului de reflectare a realităţii pentru fiecare dintre cele două texte suport: 8 p. (4 p. + 4 p.) / răspuns ezitant, cu referiri sumare la textele date: 4 p.; - Analiza comparativă a limbajului în cele două texte prin formularea unor observații pertinente cu privire la existența /absența figurilor de stil în textele citate: 10 p. (2 x 5 p. pentru evidențierea limbajului cu exemple adecvate din fiecare text) /analiza parţială: 5 p. /încercare de răspuns: 2 p. - Originalitatea prezentării, abilitatea de a identifica specificul fiecărui text şi diferenţele dintre ele: 10 p./5 p. - Respectarea limitei de spaţiu impuse: 2 p.

Redactare pentru răspunsul de la b.: 8 puncte:

- unitatea compoziţiei – 1 p.;

- registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 2 p.;

- coerenţa textului – 1 p.;

- ortografia – 2 p. (0-1 greşeli – 2 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.);

- punctuaţia – 1 p. (0-1 greşeli – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.);

- aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 p.

SUBIECTUL al II-lea – Practica rațională și funcțională a limbii _______________ 10 puncte

- Exprimarea convingătoare, nuanțată a unei opinii adecvate cerinţei: 2 p./ încercare de formulare a unei opinii– 1 p./ absenţa opiniei: 0 p.;

- Formularea a cel puţin două argumente şi susţinerea lor cu exemple adecvate: 6 p./ formularea a două argumente – 4 p./ încercare de formulare: 2 p.

- Corectitudinea exprimării – 2 p./ prezența a cel puțin două greșeli de exprimare: 0 p.;

SUBIECTUL al III –lea – Elemente de construcție a comunicării __50 de puncte

 1. Transcrierea unui triftong și a unui diftong descendent din textele date, numirea acestora: 5 p. (2 x 1,5 p. transcrierea corectă; 2 x 1 p. numirea lor)

2. Numirea corectă a mijlocului de îmbogățire a vocabularului pentru cuvintele date: 5 p. (2 x 2,5 p.)

3. Explicarea rolului semnului exclamării: 5 p. (5 p. explicație detaliată; 2,5 p. explicație simplă)

4. Declinarea corectă a substantivului: 5 p.

5. Extragerea corectă a celor două verbe: 2 p.; numirea diatezei: 3 p. (1,5 p. x 2): 5 p.

6. Indicarea valorii morfologice a celor două cuvinte: 5 p. (2 x 2,5 p.)

7. Construirea frazei în care să existe o propoziție subiectivă, având ca element regent verbul „a face”: 5 p. (2,5 p.  existența propoziției subiective; 2,5 p. elementul regent)

8. Construirea corectă a enunţului: 2,5 p; numirea valorii morfologice din enunţul propriu: 2,5 p.: 5 p.

9. Identificarea funcţiei sintactice a cuvintelor subliniate: 5 p. (2 x 2,5 p.)

10. Transcrierea corectă şi completă a celor două propoziţii din textul A: 5 p. (2 x 2,5 p.)

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total – 120 de puncte.

Numele și prenumele profesor propunător: DIMULESCU RODICA

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” Orăștie, jud. Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *