ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Educația ecologică și rolul ei în recuperarea elevilor cu CES

Profesor Istrate Mariana

CSEI Târgu Neamț

Școala, poate sensibiliza și educa elevii în spiritul protejării mediului înconjurător, iar comportamentele și atitudinile lor pot fi modelate pentru întreaga viață. De acest tip de educație trebuie să ne ocupăm în primul rând noi, cadrele didactice și să nu ne oprim doar la  educarea elevilor ci și a părinților prin acțiuni de conștientizare a impactului acțiunilor omului asupra mediului. În perioada actuală, în multe ţări ale lumii, educaţia pentru protecţia mediului, a devenit o nouă dimensiune a curriculumului, cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu, de a-i face pe elevi să conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului.

Deci, şcolii îi revine rolul important în educarea copiilor pentru păstrarea echilibrului ecologic.

O poveste cu impact emoțional poate fi cea a ,,Planetei noastre - casa noastră”, pe care ne-o dorim curată, pentru binele nostru prezent și viitor!

Protecţia mediului înconjurător a devenit un obiectiv major al lumii contemporane. De aceea omenirea caută soluţii pentru prevenirea poluării mediului de viaţă şi crearea unui mediu echilibrat şi propice vieţii.

            În acest sens, am realizat în colaborare cu Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ și Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Târgu Neamț, proiectul educaţional ,,CULOAREA VERDE A NATURII, SEMN AL UNUI MEDIU SĂNĂTOS”.

            Prin acest proiect am încercat să promovăm prin activităţi ecologice colaborarea între elevii cu c.e.s. şi elevii din şcolile de masă. În urma parcurgerii agendei proiectului, elevii vor face schimb de impresii şi produse ale activităţilor.

            PREZENTAREA PROIECTULUI:

            Argument:

            Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii de mâine – vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura. Conştientizând frumuseţea mediului local, promovând pitorescul zonei în care locuiesc, elevii vor înţelege utilitatea acţiunilor ecologice.

            Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată urmăreşte responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa mediului înconjurător.

            Proiectul demarat a avut ca scop promovarea exemplelor de bune practici în activitatea educațională pentru formarea unei atitudini pozitive față de mediu înconjurător.

            Obiective:

pentru cadrele didactice:

 • Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora.
 • Implicarea cadrelor didactice în realizarea activităţilor propuse pe parcursul desfăşurării proiectului.

pentru elevi:

 • Formarea și dezvoltarea conduitei ecologice în rândul elevilor.
 • Promovarea educției ecologice în școală și dezvoltarea deprinderilor de a păstra natura curată.
 • Implicarea în activităţi de socializare şi de cunoaştere de noi persoane.
              Grupul ţintă a fost format din20 de elevi cu cerinţe educative speciale (c.e.s.) şi 50 de elevi din învăţământul de masă interesaţi să participe la activităţile proiectului.

             Elevii cu c.e.s. şi cei din învăţământul de masă care au participat la activităţile proiectului, cadrele didactice din unităţile de învăţământ implicate în proiect, comunitatea locală au fost beneficiarii proiectului.  

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de trei luni. Am structurat Agenda proiectului pe teme, desfăşurând câte o activitate în fiecare lună.

„Comoara verde de lângă noi”- a fost tema  activității realizată în pădure pentru recunoașterea ei ca ecosistem.

            A doua activitatea a avut ca temă ,,Un mediu curat, copii sănătoși !” în cadrul căreia  s-a realizat ecologizarea împrejurimilor și plantarea de flori.

            Întâlnirea de lucru ,,Micii meșteri verzi” a reprezentatat ultima temă din agenda proiectului. Pentru aceasta am  organizat un atelier de creație din deșeuri  reciclabile. Elevii au realizat diferite produse folosind materiale reciclabile.

            Elevilor cu C.E.S.  nu le este străină noţiunea de ecologie şi ecologizare, deoarece în programa învăţământului special, în cadrul disciplinelor  din aria curriculară Terapie educaţională complexă şi integrată, sunt cuprinse conţinuturi care vizează formarea  şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător (natural şi social), fiind încurajaţi să ia parte la experimente în aer liber cum ar fi excursii în natură sau acţiuni de curăţare a anumitor zone.  Aceste experienţe  pot avea atât caracter educaţional cât şi recreativ.

            De aceea, cunoaşterea mediului şi a problemelor sale, trebuie să îmbrace aspecte practice şi să provoace trăiri emoţionale. Ori de câte ori este posibil trebuie să punem elevii în situaţia de a acţiona, de a reacţiona, de a manifesta atitudini.

Elevii cu C.E.S. tind să dezvolte un ataşament emoţional faţă de ce le este familial şi faţă de care se simt bine. Un lucru care trebuie avut în vedere atunci când lucrăm cu copiii, este acela, că dacă ei nu pricep de ce trebuie făcut un anumit lucru, interpretează că acel lucru nu trebuie făcut. Unele atitudini pozitive faţă de mediu ce pot fi formate şi repetate, includ acţiuni precum oprirea apei în timpul spălării dinţilor, oprirea luminii atunci când nu ne este necesară folosirea ei şi cunoaşterea faptului că hârtia trebuie reciclată.

 Cunoscând natura şi descifrându-i tainele sub îndrumarea profesorilor copiii vor înţelege importanţa acesteia şi necesitatea de a o păstra sănătoasă pentru ei şi pentru generaţiile viitoare.

            Prin acest proiect am încercat să sensibilizăm elevii  la frumuseţile naturii,  să devină grijulii cu ea, să simtă că trebuie să o aibă permanent alături şi modul prin care aceştia pot ajuta sau dăuna naturii (udarea plantelor, stropirea pomilor împotriva dăunătorilor, sau dimpotrivă ruperea crengilor copacilor pentru foc, aprinderea focului în pădure, lăsarea şi împrăştierea resturilor menajere la plecarea din parc, pădure).

            Elevii cu CES sunt încântați să participe la acțiuni organizate, fiind motivați de spiritul civic și de importanța pe care o dobândesc aceste activități.

         Aceste activități realizate în cadrul proiectului, ca multe altele care pot fi desfăşurate în şcoală, constituie o cale de dobândire a cunoştinţelor ecologice şi despre mediul înconjurător. Reprezintăde asemenea o modalitate de verificare, de consolidare şi chiar aplicare a acestora, a modului în care elevii percep şi interpretează realitatea înconjurătoare, deschid largi posibilităţi de stimulare a curiozităţii şi interesului pentru cunoaştere, educă la copiii cu C.E.S. dragostea pentru natură şi frumuseţile ei.

În concluzie putem spune că educaţia ecologică vizează diferite laturi ale dezvoltării personalităţii individului. Ea are ca scop formarea premiselor de înţelegere a efectelor unui comportament necorespunzător asupra mediului şi deci, a atitudinii de protejare a mediului.

BIBLIOGRAFIE :

 1. Mazilu Mihai., Ecologie şi protecţia mediului înconjurător, Timişoara, Editura Mirton, 2004
 2. Geamănu Nicoleta Adriana, Dima Maria, „Educaţia ecologică la vârsta preşcolară”, Supliment al Revistei Învăţământ Preşcolar, 2008;
 3. Pârvu Constantin, „Ecologie generală”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001;
 4. * * Programa Terapie educaţională complexă şi integrată aprobată O.M. 5234/2008

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *