ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943Creativitatea în procesul instructiv-educativ

Bibliotecar, profesor Nistor Gabriela

Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama, Suceava

Educația ar trebui să pună accentul pe înnobilarea omului, pe formarea spiritului, pe acapararea unor instrumente culturale deschise care să-i predispună pe educați la noi explorări și valorizăriale unor aspecte ce nu sunt conturate în prezent. Din acest punct de vedere, ar fi nevoie de o nouă reconfigurare a valorilor și experiențelor de învățare oferite de școală. Un program de învățare ar trebui să cuprindă nu numai ceea ce poate fi folosit imediat, ci și anumite constante ce țin de instrumentarul de cunoaștere, de înțelegere și de apreciere a lumii. Nu cunoștințe trebuie predate persoanei, ci metodologii de a ajunge la ele, de a le înțelege sensul și a le valorifica în contexte posibile.

            Profesorul lucrează pe termen lung, în perspectiva unei temporalități fără margini. Chiar dacă acționează într-un context dat și este supus unei normativități contingente, opera sa se va materializa într-un timp îndepărtat și, de cele mai multe ori, după ce acesta iese din scenă. Orice gesticulație cu caracter paideic consumată acum va avea reverberații peste ani. Dascălul lucrează cu fața către viitor, către veșnicie. Asemenea unui sacerdot, profesorul se apleacă asupra unei alchimii sufletești pe care o pregătește să perceapă și să întâmpine veșnicia. El nu lucrează numai pentru lumea de aici, ci și pentru cea viitoare.

            Omul ființează și devine ceea ce este prin educație. Practica educativă este una dintre cele mai importante activități specifice comunităților umane. Din momentul în care omul a apărut, educație l-a însoțit, l-a modelat, l-a spiritualizat. Ca orice tip de practică umană, aceasta a fost și este dublată de reflecție, de interogație, de punere sub semnul și ghidajul raționalității. Reflecția pedagogică s-a născut o dată cu faptul educativ.

            Inovația și creativitatea reprezintă elemente esențiale ce stau la baza unui proces de învățare echilibrat. Dimensiunea inovativă transpusă la nivelul celui care realizează procesul predării, s-a dovedit a fi constantă, devenind o exigență pe măsura înaintării pe axa temporală.

            Dacă la început cuvântul profesor contura pe pânza mentală o persoană cu și printre cărți, într-un labirint al studiului centrat pe ideea preluată standard, pe parcurs această imagine a suferit o adaptare la secolul vitezei. Acum imaginea cadrului didactic reprezintă o persoană caldă, un jongler care stăpânește foarte bine materia și o expune elevilor într-o manieră inedită, coborând teoria la nivelul practic și care dispune totodată de un vast bagaj multimedia pentru a capta și a stârni atenția clasei.

            Celălalt pilon în procesul de învățare reprezintă o înzestrare, un dar nativ, care va fi slefuit în primii ani de școală, apoi la ciclul gimnazial va exploda prin metafore, idei inovatoare, care vizează noutatea, dinamizarea gândirii logice prin expunerea unor idei care pornind de la realitatea imediată își regăsesc prelungiri în orizontul infinit al creației. Este imposibil să te gândești la inovație fără creație.

            Un cadru didactic creativ este responsabil în formarea unui climat favorabil expunerii ideilor, trebuie să fie deschis în procesul de predare-învățare, astfel încât elevii să aibă curajul de a-și expune public ideile. De asemenea, acesta trebuie să încurajeze permanent elevii mai ales atunci când aceștia reușesc să stabilească anumite conexiuni între anumite fenomene sau chiar obiecte de studiu. Aici intervine interdisciplinaritatea, intergrarea unor spații de cunoaștere diverse, când elevii își vor dezvolta viziunea integrată în problematixarea diverselor lucruri.

            Creativitatea presupune ca profesorul să fie un maestru al întrebărilor pentru a putea comunica eficient cu aceștia, iar aceștia devin motivați, cooperanți, activi.

            Toți indivizii dispun de creativitate, într-un grad mai mic sau mai mare. Profesorul trebuie să insiste și să urmeze procesul de formare individualizată fiecare copil este diferit de celălalt și impune o anumită abordare. Fiecare dispune de gândire creativă, deci cel care realizează procesul de predare-învățare  trebuie să stârnească, să provoace la nivelul elevului motivația intrinsecă, elementară în parcursul traseului școlar al acestuia.

            Un cadru didactic creativ trebuie să asigure în clasă un climat favorabil expunerii ideilor, astfel încât elevii să aibă curajul să-și expună public ideile și părerile. De asemenea, el trebuie să încurajeze permanent elevii, să-i ajute să realizeze punți de legătură între obiecte de studiu.

            Proiectarea unei lecții constiuie o piatră de încercare pentru orice cadru didactic. Succesul unei lecții este garantat de buna pregătire și anticipare a secvețelor instructiv-educative de către învățător sau profesor.

            Elaborarea unei lecții constituie un act de creație, prin care se imaginează și se contruiesc momentele principale, dar și cele de amănunt. Pentru aceasta, profesorul trebuie să dea dovadă nu numai de o bună pregătire de specialitate, ci și de o pregătire metodică, instrucție pedagogică și experiență în materie de predare.

            Proiectarea optimă a unei lecții este “un act de creație directivat de principii didactice care exprimă cerințele și condițiile interne și externe ale învățării, care sintetizează cele mai recente date științifice, implicate în explicarea procesului de învățământ“ (Cerghit, 1983, p.61).

            În intervalul unor norme, specifice designului instructional, profesorul va avea suficientă libertate în a inventa noi situații, noi secvențe instructive, dând curs creativității sale pedagogice, stimulând sau valorificând momentele “fericite” apărute pe neașteptate.

            Profesorul trebuie să stârnească în elev dorința de a cunoaște, să vadă spre ce este acesta înclinat și să-l încurajeze atunci când este nevoie. Un profesor dedicat și valoros va reuși să scoată la lumină valoarea fiecărui elev și să-l îndrume spre ceea ce este înclinat.

 Misiunea cadrelor didactice este definitorie în formarea tinerilor, iar aceasta la rândul ei va crea viitorul !

Bibliografie:

Cucoș, Constantin – Pedagogie, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2014

Jigău, Mihaela      - Factorii reușitei școlare, Editura Grafoart, București, 1998

Roco, M.              – Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, Iași, 2004

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *