ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943CARACTERUL INTERDISCIPLINAR/TRANSCURRICULAR AL PROIECTELOR ECOLOGICE

Prof. Nămoloşanu Tatiana

Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău

       Educaţia este un fenomen specific uman care are un impact major asupra dezvoltării oricărei societăţi, ea poate fi considerată locomotiva evoluţiei şi transformărilor ce se petrec în orice societate umană. O educaţie modernă, adaptată comenzilor sociale, presupune translaţia de la informal la formal în care abordarea curriculară este focusată pe formarea de competenţe educaţionale complexe. Latura formativă a procesului instructiv-educativ are, în final, impact major asupra dezvoltării personalităţii elevului, pregătindu-l pentru viaţă, învătându-l să se adapteze, să se responsabilizeze şi să se plieze pe cerinţele unei societăţi în continuă schimbare. Din acestă perspectivă, în calitate de pedagogi, suntem datori să fim deschişi permanentelor schimbări ce se petrec în societate în general şi în educaţie în special, să ne adaptăm din mers  principiilor şi strategiilor didactice moderne, să ne eficientizăm metodele şi mijloacele prin care educăm tânăra generaţie. În acest sens, un sprijin consistent pentru elevi, în tranziţia de la „a învăţă pentru a şti” la „a învăţa pentru a face”, îl reprezintă implicarea lor în proiecte cu valenţe multidisciplinare, şi/sau interdisciplinare. Liceul nostru care se doreşte a fi o şcoală modernă, europeană, este implicat într-o multitudine de proiecte, de toate tipurile, oferindu-le astfel elevilor posibilitatea de a-şi pune în valoare diverse calităţi, aptitudini, abilităţi, de a le creşte gradul de responsabilizare faţă de munca lor şi a celorlalţi, le dezvoltă independenţa şi iniţiativa, le conferă o altă perspectivă asupra materiei învăţate, cu aplicabilitate directă în viaţa de zi cu zi, îi învaţă să comunice etc. În principiu, prin proiectele extracurriculare în general și a celor ecologice în special, urmărim atingerea următoarelor obiective:

 • Dezvoltarea simţului civic;
 • Dezvoltarea simţului practic;
 • Dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare, de lucru în echipă;
 • Dezvoltarea spiritului de voluntariat, prin implicarea voluntară în activităţi de mediu, sau umanitare;
 • Stimularea curiozității elevilor pentru a căuta informații despre efectele diverselor tipuri de deșeuri asupra mediului, precum și surse de informații despre modalități de valorificare ale acestora;
 • Stimularea creativității, a simțului artistic, a abilităților manuale;
 • Dezvoltarea capacităţii de a lua decizii atât singur, cât şi în urma unor dezbateri, în armonie cu hotărârea democratică a grupului;
 • Însuşirea reflexului de a colecta selectiv deşeurile oriunde, oricând;
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin valorificarea deşeurilor;
 • Dezvoltarea simţului de economie – de apă, energie – ca parte importantă în protejarea mediului;
 • Formarea deprinderilor pentru un stil de viață sănătos;
 • Formarea şi dezvoltarea responsabilităţii faţă de plante, animale, faţă de orice formă de viaţă, în general;
 • Provocarea elevilor pentru a studia individual mai mult la chimie, biologie, științe, în general;
 • Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate, a dorinţei de afirmare, a gândirii pozitive, a sentimentului că orice gest frumos şi bun pentru semeni şi natură, contează;
 • Însuşirea temeinică a cunoştinţelor ecologice, a informaţiilor din toate domeniile ştiinţei şi aplicarea lor practică.
 • Conştientizarea necesității unui efort comun atunci când doresc ca vocea lor să fie auzită şi să

se constituie în exemplu pentru semeni.

    Proiectele ecologice ale căror coordonator am fost, alături de alţi colegi, pe lângă obiectivele enumerate mai sus, au mai urmărit consolidarea simţului civic şi creşterea gradului de responsabilizare faţă de viitorul planetei, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stil de viată ecologic, încurajarea tinerilor de a se implica activ în construcţia unei societăţi durabile, premisă a existenţei unui viitor pentru omenire. Ca profesor de chimie, proiectele ecologice iniţiate au reprezentat o translare, o transpunere a teoriei de la orele de curs în viaţa cotidiană, urmărind printre altele şi o îmbunătăţire a calităţii acesteia.

     Toate activităţile ecologice propuse şi realizate de şcoala noastră, în mod deosebit cele din cadrul programului mondial Eco-Şcoala, sau din cadrul proiectului european Eat Responsibly! și nu numai, au meritul de a face legătura dintre teorie şi practică, respectă programa şcolară atât sub aspectul obiectivelor cadru, obiectivelor de referinţă cât şi al competenţelor generale şi specifice formulate şi urmăresc formarea unor cunoştinţe şi deprinderi, tinerei generaţii, în ceea ce priveşte protecţia mediului,.

     De asemenea, este respectat principiul interdisciplinarităţii/transdisciplinarităţii, prin folosirea cunoştinţelor dobândite la diverse materii, la orele de curs, pentru a realiza eseuri, desene, fotografii, prezentări în Power Point, obiecte decorative, afişe, îngrijirea pomilor şi plantelor, jocuri şi concursuri în aer liber etc.

     Astfel, diverse teme din programa de chimie de liceu care se referă la poluare,  s-au aprofundat prin diverse activităţi ecologice, sau stil de viață sănătos, iar observaţiile de pe teren au putut fi valorificate în cadrul acestor ore. În cadrul orelor de chimie, elevii au primit informaţiile teoretice referitoare la masele plastice, hârtie, deşeuri de diverse provenienţe şi acţiunea lor distructivă asupra componentelor mediului. În colaborare cu un reprezentat al Agenţiei de Mediu din Bacău, elevii au învăţat să-şi calculeze amprenta de carbon şi să se autoevalueze în ce măsură au grijă de mediu, dar şi cum îşi pot corija anumite deprinderi cu impact negativ asupra acestuia.  Eseurile, lucrările Power Point, fotografiile din cadrul unor acţiuni/concursuri în colaborare cu Garda de Mediu, Direcţia Silvică, Palatul Copiilor, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea” sau APM s-au constituit în portofoliul elevului şi utilizat în procesul de predare/evaluare la chimie. Nu în ultimul rând, studiile de caz cu referire la agenţii poluatori din Bacău şi iniţiativele elevilor pentru atenuarea impactului asupra mediului, au reprezentat o adevărată muncă de cercetare pliată perfect pe cerinţele şi obiectivele orelor de chimie. În acest sens, amintesc câteva dintre proiectele pe care  le-am susţinut în liceul nostru: “Sănătate pentru trup, minte şi suflet (World Days of Action (WDA)”, “Bradul nostru-i fericit! Este eco-mpodobit”, “Pădurea copilăriei mele”, Design vestimentar din deşeuri”, “Copacul gandurilor noastre bune”, “Mirajul naturii”, “Secrete din bucătăria bunicii”, „Being green – Să fim verzi!”, “Natura fără viitor sau viitor fără natură?”. „Activităţi de ecologizare a ecosistemului protejat, lacul Bacău II”, „Obiecte decorative sau utile din deşeuri”, Natura fără viitor, sau viitor fără natură?”, activităţi de ecologizare a grădinii şi curţii şcolii, precum şi de colectare selectivă a deşeurilor (hârtie, P.E.T.-uri, doze din aluminiu), un concurs sportiv „Să aruncăm cu P.E.T.-urile la coş”, „În oraş fără maşina mea”, “ Crează-ți lumea!”, „Secretele din cămara bunicii” etc.

     La orele de fizică şi-au găsit o integrare perfectă temele legate de energie, de necesitatea consumului raţional al acesteia, găsirea şi utilizarea unor forme alternative de energie, energia verde, modul în care este influenţată calitatea vieţii de aparatura electro-casnică depăşită/uzată moral. Priectele,  “Vânătoarea de monştri” şi “Baterel şi lumea NON-E”, îşi găsesc fundamentul teoretic la aceste ore.

     Biologia aduce în atenţia elevilor, temele privind viaţa sănătoasă, echilibrată, iar concursurile de mâncare eco din cadrul proiectului vin în sprijinul celor studiate la clasă.Amintesc aici proiectele “Ştim să citim etichetele alimentelor?”, “Secrete din bucătăria bunicii”, “Sănătate pentru trup, minte şi suflet”, “Ziua fără cumpărături” etc .  

        De asemenea, prin activităţile practice de plantare şi îngrijire a grădinii şcolii, s-au aplicat cunoştinţele dobândite în ce priveşte cultivarea plantelor, inventarierea şi ocrotirea acestora, dar şi modul în care putem îngriji şi ocroti fauna, având în vedere implicarea şcolii noastre în activităţile de ecologizare a lacului Bacău II, sit protejat “Natura 2000”, ca parteneri ai  Centrul Regional de Ecologie Bacău.

       La concursurile literare pe teme ecologice din program, de exemplu “Eco-caligrame”,“Pădurea copilăriei mele”, Natura fără viitor sau viitor fără natură?”, „Pădurea, dincolo de speranţă”, au fost determinante noţiunile de teorie literară din cadrul orelor de limba română, iar creaţiile elevilor s-au constituit în cadrul acestor ore în bază de discuţii şi exemplificare a noţiunilor de eseu, reportaj, poezie, epigramă etc.

   La orele de T.I.C., la disciplinele socio-umane, educaţie plastică, religie etc. toate proiectele s-au constituit în exemple practice pentru că:

 • Au realizat slide-uri și le-au asamblat în Power Point-uri.
 • Au avut ocazia să înveţe din propria experienţă despre modul de desfăşurare a unor activităţi

economice, au înţeles ce reprezintă resursele şi au învăţat să ia decizii, cum s-a întâmplat în cadrul colectării şi valorificării deşeurilor sub diverse forme, a achiziţionării pomilor, plantelor şi uneltelor pentru grădina şcolii, au deprins disponibilitatea de a lucra în echipă, de a se adapta şi reacţiona pozitiv la schimbare.

 • Au aprofundat şi exersat noţiuni din psihologie, ca imaginaţia, creativitatea, spiritul de competiţie

, dezvoltarea echilibrului personal, formarea unor valori şi atitudini personalizate, cunoaşterea de sine, relaţionarea pozitivă cu ce din jur, modelarea unei personalităţi libere, armonioase şi creative.

 • Simţul artistic şi creativitatea elevilor, sub îndrumarea profesorului clasei, s-au materializat în

crearea unor obiecte decorative, a unor haine, a felicitărilor din materiale neconvenţionale, din deşeuri. Se poate spune că tinerii  au învăţat să descopere şi să ceeze frumosul din lucruri banale, chiar urâte şi aparent inutile. Nu în ultimul rând, schiţele, picturile, colajele cu care elevii au participat la concursurile pe teme ecologice, au fost realizate şi s-au constituit în portofoliu lor personal, contribuind la evaluarea acestora.

 • O serie de acţiuni pun în practică învăţăturile creştine însuşite la orele de religie, prin respectul

maifestat pentru tot ce-i viu, natură, oameni, animale etc, pentru că Dumnezeu a creat o lume în care ar trebui să existe armonie. Multe dintre obiectele realizate de elevi, din deşeuri (jucării, felicitări, obiecte utile etc), au fost dăruite, prin gesturi creştine, cu diverse ocazii, unor persoane cu diverse probleme sociale, de sănătate etc.

     Prin astfel de proiecte, tinerii sunt încurajaţi să iniţieze şi să aducă spre dezbatere, în atenţia publică, diverse cauze, probleme cu care se confruntă comunitatea din care fac parte, pentru a găsi soluţii, ei învaţă despre civism. Proiectele curriculare și extracurriculare sunt intersecția în care se întâlnesc în mod fericit, teoria cu practica, în folosul elevului, al familiei acestuia, implicit a societăţii.

Proiectul de mediu – între aşteptări şi rezultate

     Trăim intr-o societate modernă, dinamică, în continuă schimbare, iar şcoala nu poate să nu evolueze în aceeaşi direcţie. Învăţământul modern aplică astăzi, cu precădere, în toate etapele demersului pedagogic, metodele activ - participative prin care elevul îşi poate pune în valoare aspecte mai puţin exploatate ale personalităţii, prin metodele tradiţionale, cum sunt: iniţiativa, spiritul de observaţie şi cel critic, abilităţile de comunicare, lucrul în echipă, creativitatea etc. Proiectele pe diverse teme, de mediu, umanitare, artistice etc valorizează tocmai aceste valenţe ale personalităţii elevilor. În buna tradiţie a liceului nostru, profesorii şi elevii desfăşoară frecvent activităţi extracurriculare prin care se doreşte implicarea tinerilor în acţiuni de interes comunitar, social, umanitar etc,  pentru a le forma şi consolida conştiinţa civică şi încuraja spiritul voluntar.

    Proiectele care vizează problematica mediului formează conştiinţa şi deprinderile ecologice ale tinerilor, îi sensibilizează şi îi responsabilizează faţă de menţinerea sănătăţii planetei, îi învaţă cum să pledeze şi să militeze pentru un mediu curat, sustenabil. Un alt aspect important al acestor proiecte este caracterul lor multi şi interdisciplinar, formativ şi motivant pentru elevi, îi învaţă să extragă esenţialul şi să facă conexiuni logice între diverse materii studiate la orele de curs şi să le aplice în viaţa reală. În buna tradiţie a liceului nostru, profesorii şi elevii desfăşoară frecvent activităţi curriculare și extracurriculare prin care se doreşte implicarea tinerilor în acţiuni de interes comunitar, pentru a le forma şi consolida conştiinţa civică şi încuraja spiritul voluntar.

   Un aspect important al tuturor tipurilor de proiecte se referă la faptul că participarea tinerilor la aceste activităţi îi ajută în viaţa cotidiană acum, dar şi atunci când vor deveni adulţi, deoarece unii şi-au descoperit  astfel diverse talente, abilităţi, alţii le-au perfecţionat, ceea ce le va conferi plus valoare, atât în plan personal cât și profesional.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *