ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943PORTOFOLIUL ELEVULUI

Prof.  Iliescu Liliana Marinela

Director la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani, Gorj

Portofoliul - un instrument valoros pentru formarea capacităților metacognitive

Formarea capacităților metacognitive constituie actualmente un focus al discuțiilor de optimizare a ieșirilor din sistemele de învățământ europene, ele fiind definite ca unul din cele opt domenii de competențe pe care orice absolvent trebuie să le achiziționeze pentru o bună integrare în societatea contemporană.

În contextul eforturilor de a ameliora aplicarea noului curriculum național precum și de a facilita racordarea practicii școlare la noile tendințe educaționale europene, la Institutul de Științe ale Educației este în curs de derulare o temă de cercetare vizând strategiile de predare - învățare. Din această perspectivă, proiectarea și evaluarea portofoliul reprezintă un punct central pentru a sprijini elevii în formarea capacităților metacognitive și autoevaluative.

Pe de altă parte, considerăm importantă intrarea portofoliului în practica curentă dat fiind faptul că există, la nivel de intenție de politică educațională cel puțin, posibilitatea folosirii acestui instrument de evaluare ca punct de plecare în orientarea elevilor spre anumite clase de liceu. în absența unei pregătiri prealabile a profesorilor și a unei aplicări restrânse la clasă (pe modelul de încercare și eroare), luarea deciziei de aplicare la scară națională a evaluărilor pe bază de portofoliu va avea nenumărate disfuncții prin noutatea abordării pe care acesta o presupune.

Ce este PORTOFOLIUL?

Portofoliul este un instrument de evaluare complementară care regrupează rezultatele învățării pe o perioadă îndelungată. „Portofoliul oglindește atât evoluția elevilor, cât și performanțele principale și opțiunile acestora”. El reprezintă „cartea de vizită a elevului urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un an școlar la altul și chiar de la un ciclu de învățare la altul. /.../ Prin complexitatea și bogăția informației pe care o furnizează, sintetizând activitatea elevului de-a lungul timpului /.../ portofoliul se poate raporta la o materie, la un curs opțional, dar și la întreaga activitate în școală. Din această perspectivă, portofoliul poate concura testul grilă pe temeiul standardizării, dar și al transparenței și mai ales al unității a ceea ce se evaluează.

Repere de construire a PORTOFOLIULUI

 1. Ce conține așadar un portofoliu? „o însumare de instrumente de evaluare, sub raport cantitativ și calitativ”. La modul practic, portofoliul este o colecție de probe date de elev, înregistrări ale observărilor sistematice ale comportamentului său, proiecte, fișe de autoevaluare, alte produse finale sau intermediare realizate de elev. Interesantă din perspectiva unei evaluări de proces este parcurgerea portofoliului care ne prezintă astfel vectorul de progres al învățării.
 2. Ce trebuie să facem pentru a facilita elevilor construirea portofoliului?

În proiectarea portofoliului la nivelul unui obiect de studiu, profesorul trebuie să:

 • definească tema;
 • selecteze obiectivele / competențele și conținuturile esențiale pe care se bazează sarcinile de rezolvat pentru portofoliu;
 • enunțe tipurile de piese care vor fi incluse în portofoliu;
 • stabilească perioada de construire a portofoliului;
 • stabilească criteriile de evaluare (pentru fiecare produs și/sau pentru portofoliu ca întreg.

în realizarea portofoliului elevii urmează să:

 • elaboreze produsele;
 • selecteze produsele pe care le vor include în portofoliu inclusiv selecții din însemnări care aduc exemplificări, schițe inițiale, planificări, revizuiri;
 • completeze enunțuri de autoevaluare, reflectând asupra modului de rezolvare a sarcinii, originalității abordării, a intereselor sale, a punctelor sale tari și slabe, alegerii produselor și a pașilor pe care urmează să-i facă în continuare;
 • prezinte portofoliul.
 • Cum evaluăm PORTOFOLIUL?

Una din posibilități este ponderarea rezultatelor evaluării pentru diferitele piese de portofoliu (teste, proiecte, eseuri etc.) ceea ce presupune enunțarea de criterii clare pentru fiecare categorie în parte. O altă posibilitate este evaluarea portofoliului ca întreg. Redăm mai jos o posibilă rubricație pentru această opțiune:

 ExemplarBunAcceptabilMai e de lucru
Înțelegerea materiei    
Dezvoltarea capacităților esențiale    
Demonstrarea progresului    
Profunzimea autoevaluării    
Perseverență/dedicare    
Folosirea învățării în moduri repetate    
Calitatea produselor    
Comentarii    

În condițiile absenței unui portofoliu standardizat la nivel național, este normal ca fiecare profesor care operează cu acest instrument să-și construiască propriile criterii, să le facă transparente elevilor și să le folosească în mod obiectiv pentru toți cei implicați. Prin urmare nu  putem impune rubricația standard. Rubricația se va construi și adapta în funcție de fiecare context în parte. în principiu, elementele care trebuie luate în calcul sunt:

 • competențele ce urmează a fi demonstrate;
 • varietatea sau registrul situațiilor în care este cerută demonstrarea fiecărei competențe;
 • tipurile de elemente care vor conta ca evidențe ale demonstrării.

Utilitatea PORTOFOLIULUI

Dacă strategiile active determină elevul să fie actorul principal al activității de predare-învățare, prin intermediul portofoliului el devine actorul evaluării. Prin urmare își conștientizează propriul progres, își descoperă și folosește punctele tari, își descoperă și ameliorează punctele slabe. Pe scurt, elevul își dezvoltă metacogniția cu toate avantajele pe care acesta le presupune (pe termen scurt - motivație pentru învățare, pe termen lung - abilități de educație permanentă).

Pe de altă parte, portofoliul facilitează un dialog normal și eficient între profesor, elev și părinte despre activitatea la clasă și mai ales despre posibile soluții de ameliorare a acestuia.

Nu în ultimul rând, portofoliul face posibilă o evaluare lipsită de stres, a cărei funcție de feed-back devine cu adevărat operantă și în care procesul învățării devine vizibil și evaluabil. Din perspectiva grilei, acest proces este o mare necunoscută. Simplu produs pe care testul grilă îl cuantifică nu ne spune nimic despre progresul învățării. Grila ierarhizează elevii în funcție de standard pe baza unui produs final. Portofoliul, în schimb, dă măsură evoluției achiziției și satisfacerii standardului pe parcursul construirii învățării. Iată de ce un portofoliu standardizat național ar fi și un instrument serios de evaluare.

Orice evidență relevantă, directă sau indirectă, a muncii elevilor și a progresului acestora în învățare (în formarea deprinderilor, competențelor, valorilor și/sau a atitudinilor propuse) poate deveni parte integrantă a portofoliului temei cross-curriculare sau a portofoliului individual al elevilor.

Câteva posibile componente ale unui portofoliu:

 • impresii scrise ale elevilor sau ale profesorilor;
 • liste de verificare;
 • mostre ale muncii elevilor;
 • materiale culese, prelucrate sau realizate de către elevi;
 • produse ale elevilor;
 • desene, schițe;
 • note de teren redactate de elevi ca urmare a unor micro-investigații;
 • fotografii sau ilustrații ale realizărilor unor activități de învățare;
 • casete audio sau video;
 • miniteste;
 • teme individuale sau de grup;
 • chestionare, inventare comportamentale sau atitudinale;
 • pagini de jurnal.

Pentru ca portofoliul să nu se transforme într-un „sac fără fund" facem câteva sugestii privind managementul acestui instrument:

 • trebuie să existe criterii clare pentru ce poate și ce nu poate să devină conținut al portofoliului;
 • revedeți cu fiecare elev/grup de elevi, conținutul portofoliului individual sau de grup la intervale regulate de timp;
 • includeți mostre care să reflecte caracterul integrat / interdisciplinar al proiectului;
 • fiecare „intrare“ / evidență care face parte din portofoliu trebuie datată, elementele portofoliului trebuie așezate cronologic și / sau pe categorii;
 • elevii trebuie să se implice în selectarea evidențelor care devin parte a portofoliului;
 • invitați părinții să vadă și să discute rezultatele copiilor lor; arătați portofoliile elevilor la ședințele / întâlnirile cu părinții, astfel încât fiecare părinte să știe și să fie mândru de realizările individuale și de grup ale copiilor;
 • înapoiați elevilor unele produse după ce ele nu mai servesc scopurilor evaluării; elevii doresc să aibă și ei produsele propriilor activități;
 • utilizați portofoliile pentru a avea o imagine completă asupra performanțelor și succeselor elevilor; de multe ori ele arată mai bine punctele tari și ariile de intervenție pentru fiecare elev;
 • păstrați un echilibru între caracterul formal și informai al evaluării și al evidențelor incluse în portofoliu;

>  un portofoliu bine alcătuit trebuie să ofere răspunsuri la cel puțin trei întrebări: Unde erau elevii la început? Unde se află ei acum? Se îndreaptă spre succese?

Zece motive pentru care profesorii trebuie să folosească portofoliul

 1. respectă sentimentul de proprietate al elevilor asupra rezultatelor propriei activități;
 2. facilitează discuțiile care reflectă punctele tari ale elevilor, interesele și sentimentele acestora;
 3. surprind dezvoltarea / progresul de-a lungul unei perioade de timp;
 4. creează un spațiu sigur de stocare a elementelor relevante pentru deciziile elevilor, pentru interesele și rezultatele colaborării lor;
 5. informează părinții și-i invită să se implice;
 6. solicită elevii să explice motivele pentru care un element anume este inclus în portofoliu;
 7. se actualizează la intervale regulate;
 8. le oferă profesorilor timpul necesar pentru a sintetiza progresul;
 9. demonstrează rezultatele muncii în fața altor colegi, a părinților și a altor persoane interesate;
 10. oferă evidențe ale efortului depus de fiecare în învățare.

Zece motive pentru care portofoliile îi ajută pe elevi

 1. reprezintă o colecție de lucrări semnificative;
 2. oferă posibilitatea reflecției asupra propriilor puncte tari și nevoi de dezvoltare;
 3. își stabilesc propriile obiective de învățare și contribuie la evaluarea progresului în atingerea lor;
 4. pot vizualiza progresul făcut de-a lungul unor perioade de timp;
 5. elevii sunt încurajați să reflecteze asupra ideilor prezentate în produsele lor;
 6. pot vedea o varietate de perspective din care poate fi abordată o problemă și o varietate de moduri în care poate fi exprimată o idee;
 7. văd rezultatele efortului propriu;
 8. înțeleg rolul lor în organizarea și derularea experiențelor de învățare;
 9. se simt coparticipanți și responsabili pentru succesul proiectului;
 10. au sentimentul că munca lor are relevanță atât pe plan personal, cât și social.

Bibliografie

Bunoiu D., Fârță D., Portofoliu-metodă modernă de evaluare, Edidatura Gorjeanul, Târgu-Jiu, 2005

Nicola I., Pedagogie, Edidatura Didactică și Pedagogică, București, 1994

Sarivan, L., Leahu, I., et al, Predarea interactivă centrată pe elev, Editura Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *