ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943TRATAREA DIFERENTIATA A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR

Prof. Înv. Primar Cojocaru Angela

Școala Gimnazială Pârcovaci, Iași

O modalitate importanta de prevenire si inlaturare a eșecului școlar   o constituie activitatea diferențiata cu elevii.Reprezintă strategia de adaptare a structurilor, conținutului invățământului,  a metodologiei si tehnologiei didactice și a formelor de organizare a instruirii la posibilitățile si particularitățile elevilor.,,Instuirea diferențiată nu reprezintă doar o cerință care privește doar un aspect sau altul al procesului complex de instruire sau educare a elevilor,ci un principiu general care vizează activitatea de invățământ atât ca macrosistem ,cât și componentele sale ,ca microsistem.Ea constituie un imperativ al învățământului in vremea noastră și,ca urmare,trebuie concepută ca o veritabilă strategie de organizare și desfășurare a acestuia.”[1]  

 Diferențierea se realizează prin obiective, structuri,conținuturi, care se adresează unor categorii de elevi cu nivele diferite de posibilitați.Instruirea diferențiată reprezintă un ansamblu de măsuri pedagogice care urmareste sa adapteze educația intelectuală , morală   la posibilitățile fiecărui elev.Implică instruirea pe baza unui conținut structurat și dozat diferențiat și a unor metode elastice care să poată fi adaptate fiecărui elev in condițiile de activitate școlară organizată pe colective și dirijată de învățător.

Tratarea diferențiată ține cont de diferențele temperamentale ,de caracter și intelectuale ale elevilor din aceeași clasă ,de toți factorii personalității ce intervin in activitatea școlară a elevului , permițând fiecăruia să efectueze ,în ritmul său propriu,sarcini adecvate posibilităților de care dispune.  Învățământul unitar (obiective,structură,conținut)nu exclude ,ci presupune diferențierea –îndeplinirea unor cerințe unice se poate realiza în mod diferențiat ,la nivelul posibilităților fiecărui elev.În acest mod se asigură o pregătire diferențiată, o instruire nuanțată prin  forme de sprijin acordate elevilor pentru a se realiza fiecare la nivelul capacităților sale și pentru a-i ajuta pe toți să atingă obiectivele comune.Aceasta formă de instruire diferențiată  se încadrează cu termenul individualizare a invățământului.Așa cum arată I.T.Radu,’’Procesul de individualizare a activității pedagogice privește îndeosebi tehnologia didactică,tratarea adecvată a unor elevi în desfășurarea lecțiilor,nuanțarea lucrărilor de muncă independentă în clasă și acasă,precum și o modalitate adecvată de prezentare a conținutului în concordanță cu particularitățile însușirii acestuia de către elevi.”[2] Este vorba de adaptarea conținutului (unitar) și a tehnologiei didactice la particularitățile individuale ale elevilor,a unor instrumente de muncă independentă.

Am fost nevoită să fac un efort suplimentar pentru sporirea accesibilitații informației în rândul tuturor elevilor ,pentru aducerea la zi a celor ce prezintă ramâneri in urmă,precum și stimularea gândirii.

Organizarea ,desfasurarea și conținutul activității diferențiate cu elevii se realizează după anumite coordonate:

1.Activitatea diferențiată cu elevii asigură realizarea sarcinilor învățământului formativ.

2.Activitatea diferențiată se desfășoară cu întregul colectiv al clasei.

3.În timpul lecției se realizează obiectivele instructiv – educative ale activității diferențiate cu elevii.

4.Activitatea diferențiată va cuprinde pe toți elevii clasei pentru a se realiza stimularea dezvoltării lor la  nivelul  maxim al disponibilităților  pe care le are fiecare.

5.Suprasolicitarea și subsolicitarea elevilor față de potențialul psihic de care dispun se evită în tratarea diferențiată.

6.Conținutul invațării este comun și obligatoriu pentru toți elevii clasei,doar modalitățile de predare-învățare sunt diferențiate.

7.În timpul activității diferențiate se folosesc metode si procedee care antrenează capacitățile intelectuale ale elevilor,trezesc și mențin interesul pentru învățătură,stimulează atitudinea creatoare, asigură o  învățare activă și formativă.

8.Diferențierea activității se poate  realiza atât  in momentele lecției,cât si în dozarea temei pentru acasă.

Elaborarea instrumentelor de utilizare a instruirii diferențiate pe nivele înseamnă conceperea unor instrumente care să asigure instruirea diferențiată pe baza unor scurte sarcini date de învățător, derivate din obiectivele propuse pentru respectiva unitate. Formularea sarcinilor trebuie să fie clară și precisă, pe înțelesul elevilor,pentru a putea fi usor parcurse în timpul alocat. Acest tip de evaluare trebuie să fie incheiat în clasă pentru a oferi cadrului didactic posibilitatea de a acorda asistență pe loc sau de a interveni cu un nou tip de ajutor,deseori sub forma unor sarcini de lucru pentru acasă. Dacă s-a greșit în clasă, se reiau corect sarcinile din fișele de instruire diferențiată pa nivele sau se dă o cerință din manual care să urmărească aceleași obiective. Fiecare instrument pentru instruirea diferențiată grupează sarcini derivate dintr-un anumit grup de obiective.

Nivelul 1-cu sarcini derivate din obiectivele stabilite pentru un nivel minim de performanță

Exemplu:

1.Unește fiecare substantiv din coloana A cu adjectivul cu care se acordă din coloana B

A                                     B

copilărie                  harnic

cer                           fericită

școlar                       liberă

țară                       senin

2.Realizează acordul adjectivelor din paranteze cu substantivele alăturate:

meri(înalt)....................

pară(galbene)

țăran(harnici)

fructe(dulce)

3.Scrie adjectivele din paranteză la forma corespunzătoare:

Balta (adânc) se umpluse de lumină(strălucitor).Din când în când,prin fundul ghiolului,treceau lișițe (cenușiu).

Pe firele(verde)de papură se așezau niște păsărele (mic ) și (auriu) cu ochișori de mărgele (negru).

Nivelul 2-cu sarcini derivate din obiectivele stabilite pentru nivel mediu,dar preluând sarcini de lucru situate la intretăierea dintre obiectivele minime și maxime.

Exemplu:

1.Subliniază adjectivele din textul următor:

În livezile  satului nostru sunt plantați meri înalți , cu coroana rotundă.Ei fac mere mari,roșii și acrișoare.În livada noastră sunt și niște peri cu coroana lunguiață care au pere galbene,dulci și aromate.Fermierii pricepuți și harnici îngrijesc livada cu dragoste.

2.Scrie câte un adjectiv care să arate:

forma.....................

mărimea.........................

gustul........................

3.Alcătuiește propoziții cu adjectivele:prevăzătoare,gustos,dulce.

Nivelul 3-fișe cu cerințe derivate din obiectivele maxime.

1.Găsiți pentru substantivele de mai jos adjective potrivite: vreme, cer ploaie, iarbă, copac, munte, vară, holde.

2.Analizați adjectivele din proverbele  următoare:

Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Vorba dulce mult aduce.

(Acordul adjectivului în gen și număr cu substantivul).

În activitățile diferențiate sunt folosite metode și procedee care ,combinate specific particularităților individuale ale elevilor,antrenează capacitățile lor intelectuale ,trezesc și mențin interesul față de învățătură curiozitatea față de obiectele și fenomenele studiate,stimulează creativitatea, solicită eforturi proprii, asigură o învățare activă .

                Bibliografie:

1.Radu, I.T. - ,,Instruirea diferențiată,concepții și strategii’’, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1980

2.***Dicționar de Pedagogie Contemporană, București, Editura Enciclopedică Română, 1969

3.Gliga, Lucia, (coord.) - Instruirea diferențiată’’, Editura Tipogrup Press, București, 2001                                           

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *