ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943MIJLOACELE MODERNE ÎN EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: OLTEANU-ROTARU ADELINA

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA NR.71

Mijloacele moderne în cadrul procesului educaţional la nivelul învățământului preșcolar stimulează participarea conștientă, activă și creatoare a copiilor preșcolari. Ele oferă modalități eficiente de asimilare și întelegere a cunoștiințelor și constituie un suport material al gândirii, capabil să stimuleze forțele intelectuale și afective ce sporesc posibilitățile de investigare atât ale educatoarei cât și ale copiilor.  Mijloacele de învățământ sunt un subsistem al procesului de învățământ cu funționalitate precisă, având un potențial pedagogic ce este valorificat în funcție de metodele și procedeele de instruire, pentru realizarea eficientă a activităților de predare-învățare-evaluare.

Fiecare mijloc de învățământ are anumite funcții, iar eficiența acestora apare doar atunci când sunt folosite corect în ansamblul strategiei didactice:

 • funcția de comunicare/ informare ce constă în însușirea mijloacelor de învățământ de a comunica informații despre obiectele sau fenomenele studiate;
 • funția instructiv demonstrativă, se pot prezenta experimente, operații de lucru , modele de comportament; funția estetică contribuie la dezvoltarea gustului estetic, la îmbogățirea culturii artistice a copiilor;
 • funția ergonomică, contribuie la relaționare eforturilor copiilor privind dezvoltarea somatică  și psihică, le asigură ritmul de învățare în raport cu particularitățile psihoindividuale;
 • funția de evaluare constă în capacitatea lor de a măsura, a diagnostica , și a aprecia rezultatele copiilor.

Mijloacele de învățământ se dovedesc a fi utile în măsura în care sunt integrate corect atât în contextul activitatilor instructiv educative cât și   în integrarea acestora într-o finalitate pedagogica clară. Apelând la noțiunea de mijloc de învățământ pune în valoare amplul progres înregistrat în ultima perioadă de timp și permite apariția și deversificarea mijloacelor tehnice, audio-video și electronice și sunt considerate instrumente de lucru didactice ce reprezintă un produs al dezvoltării științei și tehnicii. Mijloacele de învățământ se pot grupa după cum urmează:

 • mijloace clasice: table, manuscrise, obiecte de muzeu (roci, substanțe, aparate, instrumente autentice), exemplificate în activitățile de Cunoașterea mediului.
 • mijloace scrise: cuprinde ,,vehicule de cunoștințe”, conduce la un alt tip de influență din partea educatorului; transmite informații, idei, gând, emoție, des întâlnită în activitățile de Educarea limbajului, Educație pentru societate, etc.
 • mijloace audio-vizuale: cunoștințele se transmit prin suporturi inedite cum ar fi: fotografia, diopozitivul, înregistrările sonore, filmul. Din secolul XIX –XX, rolul mijloacelor tehnice devine evident și folosit destul de des în procesul educațional din grădiniță. Observând situația actuală, în ceea ce privește procesul de învățământ , în educația online calculatorul și notebook-ul constituie mijlocul de învățământ util și complex. Ele sunt utilizate în predarea disciplinelor preșcolare determinând o formă de realizare a învățării oferind și unele avantaje: posibilitatea transmiterii unor informații de calitate pe baza unor programe elaborate de echipe multidisciplianare , interactivitatea produselor software educaționale ce conduc la o bună întelegere a fenomenelor, proceselor, experimentelor simulate cu ajutorul computerului, dezvoltarea de abilități în utilizarea echipamentelor bazate pe tehnologii moderne prezente în viața cotidiană. Cu ajutorul calculatorului pot fi prezentate jocuri didactice, simularea unor procese, fenomene, intemi de evaluare, autoevaluare.

Mijloacele de învățământ se dovedesc a fi utile în măsura în care sunt integrate corect atât în contextul activitatilor instructiv educative cât și în integrarea acestora într-o finalitate pedagogica clară și putem evidenția următoarele:

 • naturale propriu-zise și naturale confecționate: colecții de roci, insecte,piese, diapozitive, diferite obiecte cu ocazii speciale,etc. Se pot utiliza in activitățile de Cunoașterea mediului sau Activitățile practice, foarte îndrăgite de preșcolari;
 • de substituție: mulaje, corpuri geometrice, machete, reprezentări imagistice (fotografii, desene, schițe), grafice complexe (planșe, tabele, panouri, hărți, etc.), audio (discuri, benzi magnetice), audio-vizuale pentru ecran ( retroproiector, diapozitive, filme, casete video, etc.) Le putem regăsi în proiectarea didactică pe diferite domenii exeperențiale cum ar fi: Domeniul Știință, Domeniul Limbă și comunicare, Domeniul Om și societate.
 • Logico-matematice: simboluri matematice, algoritmi de recunoaștere, de rezolvare, etc., întâlnite în activitățile de matematică.
 • Pentru evaluarea cunoștințelor:modele de evoluare orală/scrisă/practică: fișe de lucru, lucrare practică, etc.

Folosirea pe o scară cât mai largă a mijloacelor de învățământ este expresia unei transformări care vizează creșterea performanței școlare din punct de vedere calitativ. Mijloacele de învățământ reprezintă resursele materiale ale procesului de învățământ care contribuie la comunicarea, întelegerea, deprinderilor sau abilităților, formarea noțiunilor , fixarea evaluarea și aplicarea cunoștiințelor în practică. Asocierea mai multor mijloace de învățământ, integrarea tehnologiilor digitale moderne în actul didactic, îmbinarea virtuțiilor acestora contribuind la eficientizarea activităților intructiv educative. Scopurile eduației preșcolare sunt orientate spre întregirea și accelerarea formării unor capacități ce conturează personalitatea, în raport cu specificul vârstei cronologice și individuale urmărind deschiderea orizontului cultural și pregătirea pentru școală.Educația timpurie nu este doar o pregătire pentru şcoală ci şi o pregătire pentru viață unde copilul învață și se dezvoltă pas cu pas și descoperă lumea înconjurătoare ce-i vor pune bazele integrării sociale și dezvoltarea potențialului său.

Bibliografie:

 1. Ecaterina Vrăsmaş, Educaţia timpurie, Bucureşti.Editura:Arlequin,2005;
 2. Preda, V., Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.Craiova:Editura Sitech,2010;
 3. Păişi,L.,Tudor,S.,Stan, M., A deveni şi a fi un bun educator.Piteşti:Editura Universităţii, 2009.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *