ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943EDUCAREA GUSTULUI ESTETIC PRIN ORELE DE ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂŢI PRACTICE

PROF. LOBONŢ LIANA

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIOREL HORJ” DRĂGĂNEŞTI, BIHOR

           Prin specificul lor, orele de arte vizuale și abilităţi practice îmbină munca fizică cu cea intelectuală şi realizează stimularea procesului de cunoaştere prin acumularea, consolidarea şi aprofundarea unor cunoştinţe specifice, dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei, educarea gustului estetic şi formarea priceperilor şi deprinderilor necesare realizării unor lucrări practice. De aici reiese că prin aceste ore se realizează educarea atitudinii teoretice, estetice şi practic utilitare.

          Atitudinea teoretică implică o finalitate cognitivă, atitudinea practic utilitară se bazează pe nevoia satisfacerii unor trebuinţe biologice şi social materiale, iar atitudinea estetică este una dintre cele mai complexe atitudini ale spiritualităţii umane şi se exprima printr-un ansamblu de reacţii spirituale ale omului faţa de valorile estetice ale naturii societăţii şi artei.

          Copiii iau contact cu unele forme simple de muncă fizică încă din familie, precum şi în unităţile preşcolare, dar pregătirea sistematică pentru muncă se realizează în scoală., unde activitatea dominantă a copilului este învaţătura.

         Perfecţionarea tehnicii şi tehnologiei muncii presupune crearea unor mecanisme, elaborarea unor procedee tehnologice care să asigure aplicarea cunoştinţelor ştiintifice. Pentru aceasta sunt necesare anumite capacităţi, priceperi şi deprinderi practice care să-i permită omului să mânuiască şi să dirijeze asemenea mecanisme, asigurând astfel transformarea cunoştinţelor ştiinţifice în instrumente nemijlocite ale creativităţii practice.

          Activitatea principală în cadrul careia elevii fac primii paşi în direcţia pregătirii lor pentru a participa mai târziu la munca productivă, se desfăsoară în cadrul orelor de arte viuale și abilităţi practice. Încă din primele clase elevii sunt antrenaţi în mod sistematic în efectuarea unor activităţi practice simple. De asemenea, elevii sunt puşi în situaţia de a se pregăti zilnic pentru plecarea la scoală, sunt organizaţi pentru efectuarea serviciului pe clasă şi şcoală. Acestea urmăresc dezvoltarea respectului pentru muncă, precum şi formarea unor priceperi şi deprinderi elementare de munca.

          Spre deosebire de aceste forme de activitate practică, activitatea desfaşurată laarte vizuale și abilităţi practice are loc pe baza planului de învăţământ şi a unei programe specifice. Aceasta presupune că întreg conţinutul este structurat pe teme şi se preda în mod sistematic într-o succesiune corespunză- toare, în cadrul unor lecţii cu o structură adecvată. Prin urmare abilităţile practice constituie un obiect de învăţământ. Îmbinarea muncii fizice cu cea intelectuală realizată în cadrul acestei discipline, permite dezvoltarea atât a capacităţilor fizice a elevilor cât şi a celor intelectuale şi asigură familiarizarea elevilor cu unele elemente simple ale activităţii de producţie, precum şi formarea unor deprinderi practice de muncă.

          Verificarea permanentă a cunoştinţelor în practică cât şi executarea independenta a unei lucrări sporeste independenţa, întăreşte încrederea elevilor în propria valoare, stimulându-i, oferindu-le sentimentul utilităţii care generează satisfacţia. În cadrul tuturor orelor de abilităţi practice învăţătorul trebuie să urmarească realizarea sarcinilor, să sprijine elevii în depasirea greutătilor pe care le întâmpină, să dozeze astfel sarcinile încât să obţina progresul acestora, adică să contribuie la educarea perseverenţei, a dârzeniei, să sporească încrederea copiilor în forţele proprii.

          În procesul activităţilor practice strâns legate de cunoştinţele însuşite la celelalte obiecte de învăţământ, elevii ajung la convingerea că munca este o necesitate, ea constituind mijlocul principal de transformare a naturii în scopul creerii valorilor materiale necesare existenţei. Reiese de aici valoarea educativă a abilităţilor practice.

          Faptul că în timpul activităţilor defăsurate se cere o bună organizare a locului de muncă, folosirea judicioasa a timpului, respectarea întocmai a unor reguli de muncă stabilite, contribuie la educarea disciplinei conştiente a elevilor.

        În procesul confecţionării unor obiecte prin operaţii de separare, comparare şi unificare a partilor componente ale unui întreg, analiză, sinteză, se dezvoltă gândirea şi imaginaţia elevilor, spiritul de iniţiativă, atenţia, memoria, care influenţează în mod pozitiv activitatea lor intelectuală.
          Faptul că la lecţiile de arte vizuale și abilităţi practice elevii vin în contact cu bogăţia de forme şi culori a obiectelor pe care le confectionează face ca ei să nu rămâna doar simpli admiratori pasivi ai acestora, ci să aiba o atitudine creatoare faţă de frumos, ceea ce contribuie la educarea gustului pentru frumos. Numeroase activităţi cum sunt: participarea la înfrumuseţarea clasei, activităţile de finisare a obiectelor realizate, activităţi de aranjare a unui spatiu cu destinaţie strictă, contribuie la educarea simtului estetic.

          Uneori apare necesitatea de a lucra în perechi sau în echipă datorită temei abordate, volumului de munca necesar realizării acesteia sau complexităţii operaţiilor, ceea ce oferă un bun prilej de a educa la copii spiritul de echipă, de a cultiva acele calităţi care îl vor determina să desfăsoare în viitor o activitate bazată pe colaborare, pe concentrarea efortului mai multor oameni în rezolvarea unei probleme, spre stabilirea unui ţel comun.În felul acesta, alături de respectul faţă de sine se va dezvolta şi respectul faţă de semeni, se va dezvolta simtul critic şi autocritic, individul învaţă din experienta lui dar şi din a altora, deci se vor desfăsura activităţi care vor avea mai mari şanse de reuşită.

         Mânuirea materialelor dezvoltă sensibilitatea tactil – chinetezică, precizia, siguranţa, rapiditatea mişcărilor mâinii.

         Prin alegerea adecvată a temelor şi prin întreaga organizare a lecţiilor de arte vizuale și abilităţi practice se poate oferi o bună motivaţie copiilor, fapt ce contribuie la apariţia dorinţei de a realiza obiectul propus, la prelungirea duratei de concentrare până la finalizarea lucrării, obţinându-se astfel, prin voinţă proprie, o buna educare a capacităţii de concentrare.

          În vederea valorificării cât mai bine a tuturor valenţelor formative ale abilităţilor practice, noua programă caută să ofere cadrului didactic mai multă libertate în alegerea subiectelor, a duratei afectate uneia sau altei teme, prin stabilirea cadrului general de lucru dat de obiective, materiale şi tehnici ce trebuie aplicate prin specificarea unor subiecte orientative.

          Prin această lucrare vin în întâmpinarea părinţilor, învăţătorilor, educatoarelor şi copiilor. Toate lucrările propuse aici sunt utile şi adaptate nivelului, posibilităţii de întelegere şi deprinderilor practice ale copiilor. Materialele necesare se află la îndemâna oricui, în orice familie (adesea prin recuperarea şi refolosirea unor ambalaje, a unor deşeuri), pot fi procurate din comerţ sau pot fi culese din natură.

Bibliografie

Vodă Ştefan - Magazin cu jucării şi alte minunăţii,Editura Aramis, Bucureşti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *