ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943MIJLOACE DE INVATARE ADAPTATE LA NEVOILE SPECIFICE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV,IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

Prof. DRAGOI LUMINITA MIHAELA

GRADINITA NR. 236, BUCURESTI

Sistemul de învăţământ este componenta principală a sistemului instituţional al educaţiei, cuprinzând instituţiile specifice, care realizează scopurile învăţământului , printr-un management axat pe coordonarea influenţelor pedagogice formale şi nonformale.

Dacă în clasă avem copii care au tendinţa de a se mişca prin clasă, cea mai bună strategie, pe lângă aceea de a-i muta lângă perete sau lângă alţi copii, pentru a nu putea ieşi foarte uşor, este aceea de a-i da copilului sarcini pe care să le rezolve şi pe care să le înţeleagă, ca de pildă să împartă fişe de lucru celorlalţi copii, să se ocupe de ordinea din clasă, astfel încât tendinţa de a se mişca în timpul orei să fie direcţionată către uncomportament adecvat.
c) Copilul cu cerinţe speciale poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil, care, după ce şi-a terminat sarcina pe care a avut-o el de rezolvat, îl poate ajuta să-şi organizeze munca. Ambii elevi sunt angajaţi în acest fel. Acest mod de lucru este cunoscut sub denumirea de « învăţarea elev-elev ».

 Toți luptăm pentru o viață normală pentru acești copii.

„Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în  cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

Un curriculum integrat trebuie să pună accent pe următoarele domenii:

1) Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv, motivațional, caracterial și al socializării;

 • imaginea de sine;
 • scopurile, interesele, pasiunile;
 • gradul de toleranță și înțelegere față de cei din jur și față de valorile acestora;
 • jocul, activitățile de timp liber;
 • atitudine față de muncă etc.

2) Dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală;

 • deprinderile de studiu și stilul personal de învățare;
 • învățare socială;
 • activitățile extrașcolare de învățare;
 • comunicarea verbală și non verbală, orală și scrisă, cititul;
 • operațiile aritmetice de bază;

3) Dezvoltarea conduitei morale, religioase și a simțului estetic

 • sistemul de valori morale;
 • atitudinea față de valorile religioase;
 • atitudine față de diferite evenimente și fenomene sociale;
 • gradul de implicare în diferite activități cu conotație etică sau estetică etc.

4) Dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice

 • deprinderi psihomotrice de bază( locomoția, gesturile, mimica);
 • jocurile dinamice și exercițiile fizice;
 • rezistența la efort fizic etc.

În proiectarea curriculumului trebuie să se țină seama de tipul și gradul deficienței elevului.

În practica instructiv-educativă am întâlnit numeroase cazuri de elevi deficienți care au fost integrați în clase de elevi fără deficiențe și au avut evoluții spectaculoase  la unele discipline. În cadrul activităților, au fost aplicate cu precădere metodele activ-participative care stimulează interesul pentru cunoaștere, facilitează interacțiunea cu realitatea înconjurătoare. Lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi au facilitat comunicarea între ei, colaborarea sau sprijinul reciproc în realizarea sarcinilor sau temelor avute. Au fost toleranți unii cu alții, au luat decizii prin consultarea între ei, și-au exprimat opinii realizând o participare activă și înțelegere a realității înconjurătoare.

În cadrul lecțiilor se pot utiliza o serie de metode sau tehnici de lucru adaptate vârstei elevilor și nivelului lor de performanță. Prezint câteva metode aplicate în cadrul lecțiilor, care au dus la obținerea unui progres școlar al copiilor cu deficiențe.

În cadrul lecțiilor se pot utiliza o serie de metode sau tehnici de lucru adaptate vârstei elevilor și nivelului lor de performanță. Prezint câteva metode aplicate în cadrul lecțiilor, care au dus la obținerea unui progres școlar al copiilor cu deficiențe.

1) Predicțiile în perechi au fost folosite în cadrul orelor de Limba și literatura română, Educație Civică sau Consiliere. Această activitate presupune o listă de cuvinte dintr-o povestire sau un text. Fiecare pereche trebuie să alcătuiască o scurtă compunere pe baza unei predicții în jurul listei de cuvinte. Elevii sunt încurajați să emită idei și să-și valorifice experiența personală pe care o au.

2)  Știu -Vreau să știu- Am învățat este o metodă des întâlnită mai ales  în cadrul orelor de Limba română. Se alege o temă/ un subiect, se spune ce știu deja elevii despre tema respectivă, apoi se formulează întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului în timpul lecției, iar la sfârșit se verifică ce au aflat nou după desfășurarea lecției.

3) Brainstormingul este o metodă aplicată individual sau în perechi în care elevii scriu pe hârtie toate lucrurile despre un subiect dat. De exemplu am cerut elevilor să scrie ce le vine în minte la auzul cuvântului copilărie în cadrul lecției de Limba și literatura română „La scăldatˮ după Ion Creangă. Inclusiv elevii cu CES au reușit să scrie numeroase cuvinte.

4) Ciοrchinеlе eѕtе ο mеtοdă grafică dе οrganizarе şi intеgrarе a infοrmaţiеi în curѕul învăţării. Pοatе fi fοlοѕit la încеputul lеcţiеi numindu-ѕе ,,ciοrchinеlе iniţial” ѕau după lеctura tеxtului, numindu-ѕе ,,ciοrchinе rеvăzut”.
Eѕtе ο tеhnică dе căutarе a căilοr dе accеѕ ѕprе prοpriilе cunοştinţе pеntru a înţеlеgе un anumit cοnţinut.

5) Gândiţi – lucraţi în pеrеchi, cοmunicaţi prеѕupunе ο activitatе dе învăţarе prin cοlabοrarе parcurgând următοrii paşi:
• fiеcarе еlеv dintr-ο pеrеchе ѕcriе dеѕprе un anumit ѕubiеct;
• cеi dοi partеnеri îşi citеѕc rеciprοc răѕpunѕurilе şi cοnvin aѕupra unuia cοmun;
• prοfеѕοrul punе dοuă – trеi pеrеchi ѕă rеzumе cοnţinutul diѕcuţiilοr şi cοncluziilе la carе au ajunѕ partеnеrii dе cοmun acοrd.
Prin cοnfruntarеa răѕpunѕurilοr în pеrеchi şi întrе pеrеchi еxiѕtă prеmiѕеlе οrganizării infοrmaţiilοr acumulatе în ѕtructuri cοgnitivе prin rеalizarеa dе cοntеxtе nοi dе еxеrѕarе a acеѕtοr cοnţinuturi şi duc la ο învăţarе bună.

6) Μetoda  R.Α.I. „Răsрunde-Αrunсă- Interogheazăˮ este o metodă de fixare şi sistematizare a сunoştinţelor, dar şi de verifiсare. Αre la bază stimularea şi dezvoltarea сaрaсităţilor сoрiilor de a сomuniсa (рrin întrebări şi răsрunsuri) сeea сe au învăţat. Urmăreşte realizarea feed-baсk-ului рrintr-un joс de arunсare a unei mingi uşoare. Coрilul сare arunсă mingea trebuie să formuleze o întrebare din сunoştintele însuşite, сoрilului сare o рrinde. Cel сare рrinde mingea răsрunde la întrebare, aрoi o arunсă mai deрarte altui сoleg, рunând o nouă întrebare. Coрilul сare nu ştie răsрunsul iese din joс, la fel сa şi сel сare este desсoрerit сă nu сunoaşte răsрunsul la рroрria întrebare.

Cadrul didactic ѕupravеghеază dеѕfăşurarеa jοcului şi în final lămurеştе prοblеmеlе la carе nu ѕ-au găѕit ѕοluţii.

Specialiștii care aplică diferite forme de terapie ocupațională sunt preocupați, în principal, de următoarele aspecte:
– să relizeze însușirea de către subiect a unei deprinderi pierdute sau cu un nivel redus de funcționare;
– să contribuie la învățarea de noi deprinderi și abilități menite să le compenseze pe cele care au dispărut din diverse motive.

Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu CES nu le înțeleg pe deplin ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției.

Lista metodelor și tehnicilor este foarte vastă și poate fi folosită și îmbogățită în funcție de imaginația și creativitaea dascălului și în funcție de nivelul clasei la care predă.

Bibliografie:  -Legea învăţământului art. 3, 4

        -„Child’s Appeal”, Mamie Gene Cole

                         -H. Gardner

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *