ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITĂŢI CARITABILE

Prof. Zamfir Aurora Alina

Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni, Argeș

„Plasând omul în lumea valorilor umaniste civilizatoare, educaţia îl înzestrează cu capacitatea de a-şi alege propria cale de evoluţie într-un areal determinant, cu determinări socio-culturale concrete. Prin natura ei, educaţia influenţează valoric natura umană, orientând conduita spre activism, atitudine umană sinceră faţă de sine şi alţii. În cadrul sistemului educativ, distingem două categorii importante de activităţi care, împreună cu orele de curs, contribuie semnificativ la formarea personalităţii elevului: activităţile curriculare şi activităţile extracurriculare.”[1]

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea de azi noi conotaţii, accentul trecând de pe informativ pe formativ. Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

ARGUMENT:

Chiar dacă tendinţa epocii contemporane este de a se rupe de o parte dintre datini şi de valorile pe care acestea le susţin, fiecare dintre noi avem o mare datorie - aceea de a ne şti tradiţiile  şi  obiceiurile. Copiii  văd  lucrurile  cu  mai  multă  fantezie  decât  noi,  adulții.

Exprimându-se prin intermediul creațiilor sale, copilul învață să devină el însuși, să devină încrezător în forțele sale proprii, să comunice și să relaționeze, deci să fie un copil fericit. Elevii realizează diferite lucrări, specifice primăverii și Sărbătorilor Pascale, folosind materiale diverse și aplicând procedee și tehnici de lucru învățate la clasă. Aceste obiecte pot fi idei de cadouri pentru sărbătorile ce se apropie sau ornamente pentru a aduce în case spiritul Sărbătorilor Pascale.

Cu lucrările realizate se va organiza o expoziție cu vânzare  pentru părinți și pentru locuitorii comunei, în vederea atragerii de fonduri, care vor fi folosite pentru a dărui alimente de Paști unor copii ce provin din familii cu venituri modeste. Suntem motivaţi de faptul că beneficiarii direcţi ai proiectului, copii care provin din medii dezavantajate, vor avea un Paşte mai frumos datorită muncii noastre.  

SCOPUL:

Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice din 2 unităţi şcolare, pe o perioadă de 3 luni privind organizarea şi desfăşurarea unor proiecte educaţionale. Promovarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor cu privire la capacitatea dea realiza diferite obiecte. Creşterea  implicării  civice  a  elevilor,  a cadrelor  didactice  din cele două unităţi şcolare, dar şi  a  comunităţii locale, prin participarea  directă la  activităţi de voluntariat în sprijinul ajutorării unor copii care provin din medii dezavantajate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice din şcoală  în pregătirea  exponatelor  care vor fi vândute în scop caritabil la expoziţia organizată;
 • Creşterea responsabilităţii comunităţii locale prin sprijinirea cazurilor sociale, în perioada sărbătorilor pascale;
 • Valorificarea  produselor  confecţionate  de  voluntarii  din  comunitatea locală  în cadrul expoziţiei cu vânzare, în scop caritabil;
 • Creşterea satisfacţiei beneficiarilor direcţi şi indirecţi şi diseminarea de către cadrele didactice înscrise în proiect a exemplelor de bună practică în ceea ce priveşte activitatea de voluntariat.

PLANUL  OPERAȚIONAL DE ACȚIUNE: 

Proiectul a cuprins mai multe etape:

 • 1. etapa de documentare şi scriere a proiectului;
 • 2. etapa de mediatizare a proiectului;
 • 3. etapa de confecţionare a obiectelor;               
 • 4. etapa de organizare a expoziţiei;
 • 5. etapa de achiziţionare a pachetelor de alimente şi distribuirea lor;
 • 6. etapa de evaluare a proiectului.

Activitatea nr. 1:

Descrierea activităţii:

            Activitatea a constat în documentarea şi elaborarea proiectului prin consultarea tuturor factorilor implicaţi. S-au încheiat parteneriate cu cei 6 parteneri implicaţi. S-au repartizat responsabilităţi tuturor membrilor proiectului şi s-au întocmit planurile detaliate ale activităţilor. S-au elaborat materiale informative de popularizare a activităţilor proiectului. 

Activitatea nr. 2:

Descrierea activităţii:

După ce au fost redactate proiectele de parteneriat, acestea au fost prezentate la şedinţele de consiliu profesoral şi în cadrul  comisiilor metodice. S-au confecţionat afişe, pliante şi anunţuri care au fost distribuite în comunitatea locală, dar şi partenerilor.

Au fost identificaţi elevii voluntari. S-au stabilit grupele de lucru. S-au procurat materialele necesare şi s-a pregătit cu minuţiozitate fiecare program în parte. Au fost mobilizaţi participanţii. S-a asigurat spaţiul de desfăşurare a activităţilor, s-a stabilit programul de lucru şi s-au asigurat resursele. A fost stimulat dialogul între şcoală şi comunitate.

Activitatea nr. 3:

Descrierea activităţii:

            Activitatea a constat în organizarea atelierelor de lucru pe clase sub îndrumarea cadrelor didactice, învăţarea unor noi tehnici de lucru specifice educaţiei artistico-plastice, respectiv abilităţilor practice, în parteneriat cu familiile preşcolarilor/elevilor şi s-au realizat de către elevi lucrările ce urmau a fi expuse şi vândute.

            Printr-o muncă plină de dăruire, elevii au reuşit să realizeze lucruri deosebite care să atragă vizitatorii să le cumpere.

Activitatea nr. 4:

Descrierea activităţii:

Obiceiurile de peste an ocupă un loc important în viaţa locuitorilor de la sate. Tocmai de aceea, elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră au organizat expoziţia în preajma sărbătorilor de Florii şi de Paşte.

A fost alcătuită o echipă care s-a ocupat de expunerea lucrărilor într-un mod cât mai plăcut, pentru a le pune în valoare calităţile şi frumuseţea. S-au stabilit obiectele care au fost puse în vânzare şi preţul pentru fiecare.

Deschiderea expoziţiei s-a realizat de către oficialităţile locale. În următoarele zile, expoziţia a fost vizitată de către părinţi, invitaţi, profesori şi membri ai comunităţii locale ce au avut posibilitatea să achiziţioneze exponatele. Prezenţa preşcolarilor şi a elevilor la vânzarea produselor şi contactul cu  publicul,  le-a dezvoltat acestora încrederea în forţele proprii şi spiritul de a dărui.

Activitatea nr. 5:

Descrierea activităţii:

S-a predat suma încasată în urma vânzării exponatelor către Asociaţia Liceului. S-au achiziţionează alimentele şi s-au pregătit pachetele ce au fost donate, în egală măsură, elevilor identificaţi cu situaţii materiale modeste. Această activitate a venit să demonstreze încă o dată faptul că biserica şi comunitatea locală au fost prezente în viaţa satului şi a şcolii.

Activitatea nr. 6:

Descrierea activităţii:

Pe baza activităţilor desfăşurate,  profesorii au adunat o serie de impresii şi imagini, ce au constituit materialul necesar elaborării unor articole publicate în ziarul local sau la sesiuni de comunicări științifice, în scopul promovării activităţii şcolii. La elaborarea acestora au participat profesorii, elevii şi părinţii acestora, dând dovadă încă o dată de implicare şi interes.

REZULTATE AŞTEPTATE:

Prin implementarea acestui proiect am obţinut următoarele rezultate:

 • Implicarea părinţilor şi membrilor comunităţii în actul educaţional, informarea lor cu ajutorul unor materiale elaborate de şcoală, atragerea acestora în activităţile şcolii, promovarea imaginii şcolii în comunitate;
 • Creşterea numărului de voluntari din unităţile şcolare;
 • Îmbunătăţirea resurselor puse la dispoziţia cadrelor didactice în vederea unor noi proiecte prin stimularea dialogului intercultural între membrii comunităţii;
 • Crearea   unui  cadru  propice  desfăşurării  activităţilor  în  cadrul  parteneriatului  şcoală–comunitate;

SUSTENABILITATE:

Datorită caracterului interdisciplinar, proiectele educaţionale, oferă modalităţi eficiente de formare a caracterului copiilor. Acestea imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situației, declanşează anumite sentimente. Sunt organizate într-o manieră plăcută şi relaxantă a timpului liber şi creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor. Urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ şi contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. În acelaşi timp, aceste activităţi extracurriculare au un caracter colectiv, conducând la «sudarea legăturii» dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup și să aparţină unui grup.

Având în vedere susţinerea pe care instituţiile partenere au oferit-o proiectului şi interesul neaşteptat de mare al elevilor şi cadrelor didactice de care ne-am bucurat în primele trei ediţii, considerăm că acesta poate fi o tradiţie la nivelul şcolii.


[1] Lazăr, V.; Cărăşel, A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Editura Arves, Craiova, 2007, p.29.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *