ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR DIDACTICE

Prof. Panțucu Ioana

Școala Gimnazială „Sfinții Constantin și Elena” București

 „Creativitatea este un complex de însușiri și aptitudini psihice care, în condiții favorabile, generează produse noi și de valoare pentru societate.“ (Al. Roșca)

Stimularea creativității elevilor reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale procesului de învățământ. Realizarea acestui obiectiv complex presupune utilizarea unor metode și procedee adecvate, asigurarea unui climat propice pentru experiențe inedite. Prin creativitate la nivelul școlii nu trebuie să înțelegem găsirea unor idei, soluții sau a unui produs cu totul nou pentru societate, ci atingerea acestora pe o cale independentă, făcând apel la cunoștințele acumulate.

În societatea actuală, nu este însă suficient să fii creativ, ci trebuie ca produsul final să-și dovedească eficiența într-un anumit domeniu. Efectele stimulării creativității în procesul instructiv-educativ se observă îndeosebi în adaptabilitatea absolventului de liceu sau de facultate la cerințele societății, în capacitatea sa de a se plia la economia de piață și a aduce inovația în domeniul în care profesează.

În domeniul limbii și literaturii române, creativitatea se poate manifesta sub diverse forme: alcătuirea unor exerciții noi, pornind de la modelul celor existente, realizarea unor creații literare originale, tratarea unei teme într-o manieră diferită, inovatoare, realizarea unor referate, întocmirea unor culegeri de creație populară, editarea unei reviste de specialitate etc.

Posibilitatea de a se manifesta creator este dezvoltată îndeosebi prin folosirea metodei proiectelor, ce presupune implicarea într-o situație autentică de cercetare și acțiune, de manifestare a creativității. Proiectul este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale elevilor. Este o formă de evaluare puternic motivantă pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitatea individuală în afara clasei. Este o metodă alternativă de evaluare care se desfăşoară pe parcursul unei perioade ce poate varia de la câteva ore la săptămâni sau luni.

  Realizarea unui proiect presupune: alegerea temei, planificarea activităţii, cercetarea propriu-zisă, realizarea materialelor, prezentarea rezultatelor cercetării şi/sau a materialelor create și, în final, evaluarea. Elevii trebuie să fie interesați de tema aleasă, să știe de unde își pot procura materialele, să vizeze obținerea unui produs final original de care să fie mândri și care să prezinte interes pentru  cei din jur. 

   Profesorul are rolul de a fi mereu prezent, în calitate de consultant, fără a-și face totuși cunoscut punctul de vedere, evitând astfel influențarea elevilor, favorizând crearea unui climat creativ prin încurajarea independenței, limitarea constrângerilor, încurajarea comunicării, acceptarea unui risc, încurajarea întrebărilor, operarea cu idei, antrenarea în discuții, aprecierea stimulativă și, în final, evaluarea. Proiectul își va dovedi astfel eficiența prin punerea în valoare a capacităților intelectuale și a aptitudinilor creatoare ale elevilor, a voinței lor, dar și a unor însușiri socio-morale: spiritul de echipă, onestitatea, cooperarea etc. Participanții la proiect vor învăța să respecte un anumit regim de lucru, să-și organizeze activitatea prin repartizarea adecvată a sarcinilor, să comunice cu ceilalți membri ai echipei, să fie flexibili în gândire, acceptând și alte opinii.

Un exemplu de proiect, pentru susținerea celor afirmate mai sus, ar fi acela vizând importanța operei lui Ion Creangă pentru dezvoltarea literaturii române. Echipele de lucru au posibilitatea să-și aleagă diverse teme în legătură cu subiectul propus: influența basmelor populare asupra operei lui Creangă, originalitatea poveștilor, literatura autobiografică etc. După stabilirea temei și, implicit, a obiectivelor, urmează distribuirea sarcinilor, fiecare membru având de acoperit o anumită arie de cercetare:  motive specifice basmelor populare regăsite în creațiile lui Creangă, realizarea unei paralele între basmul popular și basmul cult, influențe autobiografice în opera „Amintiri din copilărie”, elemente de originalitate etc. Sursele de informare vor fi hotărâte, pe cât posibil, în cadrul grupului, apelând, dacă este necesar, și la ajutorul specializat al profesorului de limba și literatura română. Cercetarea propriu-zisă presupune extragerea informațiilor necesare, selectarea și organizarea lor, corelarea cu informațiile celorlalți. Produsul final reprezintă rezultatul elaborat al eforturilor depuse de toată echipa, evaluarea fiind cea care stabilește gradul de atingere a obiectivelor propuse. Evaluarea poate fi realizată de către cadrul didactic coordonator, dar și de elevii ce alcătuiesc echipele concurente, încurajând spiritul competitiv, dar și manifestarea corectitudinii participanților. Foarte importantă este autoevaluarea, care oferă o perspectivă corectă asupra modului în care echipele au înțeles cerințele, și-au stabilit obiectivele, au ales cele mai potrivite surse de documentare sau au colaborat.

Avantajele folosirii acestei metode constă, pe de o parte,  în punerea elevilor  în situaţia de a acţiona şi a rezolva sarcini în mod individual sau în grup, testându-şi capacităţile cognitive, sociale şi practice și, pe de altă parte, în aprecierea măsurii în care elevul foloseşte adecvat cunoştinţele, instrumentele şi materialele disponibile în atingerea finalităţilor propuse. Creativitatea se va manifesta în modul de operare cu datele disponibile, dar și în posibilitatea alcătuirii unor creații noi, originale, pornind de la teme și motive regăsite în opera lui Ion Creangă.

Există însă și reversul acestor atitudini pozitive și constructive ce se manifestă prin folosirea metodei proiectului pentru dezvoltarea creativității și eficienței: egoismul, impulsivitatea, încăpățânarea, lipsa de cooperare, neatenția, lipsa de comunicare. Pentru evitarea acestora, trebuie manifestată o atenție deosebită la formarea echipelor, urmărindu-se crearea unui climat cooperant, favorabil realizării în cât mai bune condiții a lucrării propuse. Pregătirea elevilor pune în valoare caracteristicile fiecărui tip de temperament, învăţându-i să coopereze şi să se completeze. Astfel, cei cu o gândire preponderent senzorial-logică pot fi desemnaţi să organizeze echipa, să distribuie sarcinile, având în vedere faptul că ei pot aprecia exact o situaţie, ce au lucrat ceilalţi, pot examina consecinţele unei soluţii, pot evita influenţa celorlalţi, fiind relativ imparţiali. În fiecare echipă trebuie însă distribuiţi şi elevi cu predominantă afectivă sau intuitivă, ce se dovedesc de ajutor în păstrarea relaţiilor în cadrul grupului, depăşirea situaţiilor conflictuale, găsirea celei mai bune soluţii posibile.

 Folosirea metodei proiectelor în condițiile învățământului românesc actual generează, așadar,  o serie de efecte pozitive ce se resimt în conduita și în conștiința elevilor: le dezvoltă încrederea în forțele proprii, spiritul de cooperare, de echipă, le oferă oportunitatea de a-și manifesta creativitatea în situații diversificate, oferind premise solide integrării în societatea contemporană.

BIBLIOGRAFIE

Cerghit, Ioan, 1997, Metode de învățământ, Editura Didactică și Pedagogică, București

Cristea, Sorin, 1996, Pedagogie generală. Managementul educației, Editura Didactică și Pedagogică, București

Cucoș, Constantin, 1996, Pedagogie, Editura Polirom, Iași

Joița, Elena, 1998, Eficiența instruirii, Editura Didactică și Pedagogică, București

Lisievici, Petru, 2002, Evaluarea în învățământ. Teorie, practică, instrumente, Editura Aramis, București

Pamfil, Alina, 2016, Didactica literaturii. Reorientări, Editura Art, București

Roșca, Alexandru, 1981, Creativitatea generală și specifică, Editura Academiei, București

Sălăvastru, Dorina, Psihologia educației, 2004, Editura Polirom, Iași

Sâmihăian, Florentina, 2020, O didactică a limbii și literaturii române, Ed. Art educațional, București

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *