ISSN 2734 -6943

ISSN-L 2734 - 6943MAȘINA DE CUSUT LINIARĂ – FACTOR DE RISC ÎN ATELIERUL ȘCOALĂ

Prof. Dr. Ing. Lengyel Bianca-Cristina

Liceul Tehnologic Jimbolia, Timiş

Mașinile  de cusut liniare, fac parte din utilajele cu care sunt dotate ateliere școlii unde elevii de la profilul tehnic, specializarea Tehnician Designer Vestimentar își fac practica săptămânală, dar și la finalul anului școlar cînd au practica comasată de câte 4 sau 5 săptămâni.

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate națională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfășurarea principalelor activități din economia națională în condiții de securitate a muncii. Aceste norme specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătății și securității în muncă, sistem compus din:

1.  Norme generale de protecție a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii și de igienă a muncii, cu aplicabilitate generală pentru orice activitate;

2. Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activități sau grupe de activități, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecție a muncii.

Structura sistemului național de norme specifice de securitate a muncii urmărește corelarea prevederilor acestora cu pericolele specifice uneia sau. mai multor activități si reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activități caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii practicată în cadrul Normelor generale de protecție a muncii.

Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat compus din următoarele elemente, care interacționează:

1. EXECUTANTUL sau LUCRĂTORUL: persoana fizică implicată nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă și care are calitatea de angajat cu contract de muncă sau de membru cooperator ori ucenic, elev, student pe timpul practicii.

2. SARCINA DE MUNCĂ: totalitatea acțiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producție și în anumite condiții de lucru, pentru realizarea scopului procesului de muncă.

3. MIJLOACELE DE PRODUCȚIE: totalitatea mijloacelor de muncă (instalații, utilaje, mașini, aparate, dispozitive, unelte etc.) și a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă.

4. MEDIUL DE MUNCĂ: ansamblul condițiilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale în care, unul sau mai mulți executanți își realizează sarcina de muncă.

In contextul general pe care l-am prezentat Normele specifice de securitate a muncii pentru industria confecțiilor din textile, blană și piele au fost elaborate ținând cont de reglementările existente în domeniul securității muncii pentru activitățile specifice industriei confecțiilor, precum și pe baza studierii proceselor de muncă și stabilirea pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol să existe cel puțin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structurarea acestor prevederi este făcută astfel încât prevederile urmăresc o succesiune logică, corespunzătoare modului de acțiune al executantului în procesul de muncă.

Pe lângă prevederile specifice activităților de confecții din atelierul școală, structurate pe elementele sistemului de muncă, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de producție, prevederi care rămân valabile până la acoperirea problematicii tratate, prin standarde în domeniu.

În atelierul școală din cadrul Liceului Tehnologic Jimbolia, se desfășoară activități specifice etapelor de proiectare a ansamblurilor vestimentare, de pregătire a materiilor prime și auxiliare necesare confecționării, de tricotare a produselor vestimentare, de croire, asamblare dar și de finisare a produselor textile din țesături și tricoturi.

În acest sens în cazul de față ne-am propus a realiza o activitate de bună practică în care ne-am imaginat ipotetic ce se poate întâmpla dacă în timpul unei activități de asamblare a unor produse vestimentare ne accidentăm din cauza unor factori care sunt cu risc de a atenta la sănătatea și securitatea noastră a celor care mânuim aceste mașini de cusut. Ne-am imaginat că unor elevi care deserveau mașinile de cusut liniare din atelierul școală, li s-au întâmplat unele situații mai neplăcute: s-au înțepat la acele mașinii de cusut, s-au accidentat la mașină când au uns cu ulei specific organele de lucru ale utilajului sau au ținut piciorul pe pedala mașinii atunci când fixau detaliile produsului care era deja cusut.

Elevii sunt instruiți și pregătiți cu normele de sănătate și securitate în muncă astfel încât să nu existe riscuri de accidentare în timpul lucrului cu mașinile de tricotat, la începutul orelor de instruire practică la începutul semestrului fiecărui an școlar dar și la începutul fiecărei ore de practică.

            Ei au fost testați cu ajutorul unor fișe de evaluare care au în componență articole din cadrul normelor de sănătate și securitate la locul de muncă din cadrul asamblării detaliilor produselor textile din secția de cusut:

1.  Înainte de începerea lucrului, operatorul mașinii de cusut liniară are obligația de a verifica starea tehnică a acesteia și în mod deosebit dacă:

a) masa mașinii este bine fixată pe picioarele de susținere;

b) dacă mașina are înpământare;

c) motorul electric este fixat corect pe suportul mașinii;

d) Instalația electrică este în stare corespunzătoare (izolația electrică a cablurilor, priza, ștecherul, legătura la pământ, întrerupătoarele);

e) Între capul mașinii și masa de susținere, există tampoane de pâslă pentru amortizarea zgomotului și a vibrațiilor.

            2.  Este interzis angajaților să țină piciorul pe pedala de punere în funcțiune a mașinii în timpul introducerii firului de ață prin mecanismul de ghidare a firului catre acele de cusut, prin mecanismul de tensionare.

            3. În timpul fixării firelor la mașina de cusut, este interzis să se acționeze cu piciorul pedala de punere în funcțiune a mașinii .

            4. În timpul lucrului, distanța de la capul operatorului la mașina de cusut va fi de minimum 30 cm. Femeile vor avea părul protejat împotriva antrenării de către organele în mișcare ale mașinii.

            5.  Este interzis a se lucra la mașina de cusut liniară  atunci când acele sunt strâmbe sau fără vârf.

            6. Schimbarea acelor, scoaterea materialului cusut pentru alimentarea cu ața și curățirea mașinii de cusut se vor efectua numai după ce electromotorul mașinii a fost scos de sub tensiune.

7.  Este interzis a se lucra cu mașina de cusut fără iluminat local.

8. Racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică a mașinilor de cusut liniară se va face numai prin prize fixe, fiind interzise legăturile provizorii sau folosirea de cabluri electrice înnădite.

            9. Uneltele de mână (foarfece, cuțite etc.) vor fi așezate în sertar cu partea ascuțită spre înainte, astfel încât la scoaterea lor mâna operatorului să nu fie expusă la înțepături sau tăieri.

10. În timpul lucrului sunt interzise discuțiile, iar privirea angajatului trebuie să fie indreptată permanent asupra operației pe care o execută.

După această analiză a tuturor normelor de sănătate și securitate în muncă din secția de cusut, elevii au fost conștienți de riscurile la care se expun în timpul realizării activității de asamblare a detaliilor produselor textile și care sunt repercursiunile unui astfel de accident. S-a realizat si un plan de intervenție în cazul unor astfel de situații neprevăzute care ar putea apărea. În primul rând se anunță profesorul de instruire-practică asupra incidentului, apoi se întrerupe alimentarea cu curent a utilajului respectiv și se aplică primele măsuri de prim ajutor cu ajutorul trusei din dotarea atelierului școală.

Această activitate de bună practică este foarte benefică pentru toti elevii care desfășoară activități de practică în atelierele școală indiferent de profilul tehnic de care aparțin.

Activitatea a avut un impact bun și un feed-back pozitiv din partea elevilor de la specializarea Tehnician Designer Vestimentar, aceștia fiind foarte atenți la factorii de risc care pot provoca accidente și atunci cînd nu sunt în ateliere școală ci în practica profesională desfășurată la agentii economici de profil.

Bibliografie

  1. Legea 319/2006- Legea sănătății și securității în muncă;
  2. HG nr.1425/2006- Privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în muncă nr.319/2006.
  3. NSSM 115-Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru Industria Confecțiilor din textile, Tricotaje, Blană si Piei.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *